Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 61

Tytuł:

Decyzja Komisji Z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie środka pomocy udzielonego przez Królestwo Niderlandów na rzecz VAOP (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3224) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 61

Strona 1 z 9
28.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 19 lipca 2006 r.

L 383/61

w sprawie środka pomocy udzielonego przez Królestwo Niderlandów na rzecz VAOP (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3224)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny.) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/949/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust.1 lit. a), po uprzednim zwróceniu się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami (1) i uwzględniając te uwagi,


(4)

Po dwukrotnym poproszeniu o przedłużenie terminu przewidzianego na ustosunkowanie się do decyzji o wszczęciu procedury, władze niderlandzkie przedstawiły ostatecznie swoje stanowisko pismem z dnia 29 sierpnia 2005 r. Dnia 9 listopada Komisja wystąpiła o udzielenie dodatkowych informacji, co nastąpiło pismem z dnia 8 grudnia 2005 r. Dnia 4 maja 2006 r. Komisja drogą elektroniczną ponownie zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji. Odpowiedź na ten wniosek została udzielona pismami z dnia 2 czerwca 2006 r. i 19 czerwca 2006 r. Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) dnia 30 września 2005 r. Dnia 28 października 2005 r. strona wnosząca skargę przekazała swoje uwagi na temat tej decyzji i poprosiła Komisję o włączenie wyżej wspomnianych pism z dnia 12 czerwca 2002 r. i 13 września 2004 r. oraz sprawozdania z rozmowy, która odbyła się w dniu 29 kwietnia 2003 r., do niniejszych uwag oraz o traktowanie tych pism jako integralnej ich części. Nieopatrzona klauzulą poufności wersja obu pism została wysłana do władz Niderlandów dnia 24 listopada 2005 roku; Niderlandy udzieliły odpowiedzi pismem z dnia 16 grudnia 2005 r. Pismem z dnia 28 października 2005 r. do Komisji wpłynęły uwagi w sprawie decyzji o wszczęciu procedury dotyczącej domniemanego beneficjenta, VAOP, który poprosił w nim również o spotkanie. Odbyło się ono dnia 31 stycznia 2006 r. Pismem z dnia 27 marca 2006 r. VAOP udzieliło dalszych informacji celem uzupełnienia uwag zgłoszonych podczas tego spotkania.

2. OPIS

a także mając na uwadze, co następuje:

1. (1) POSTĘPOWANIE

Pismem z dnia 12 czerwca 2002 r., zarejestrowanym dnia 17 czerwca 2002 r., do Komisji wpłynęła skarga w sprawie domniemania bezprawnego przyznania czterech środków pomocy na rzecz Vereniging van Aanbieders van Oud Papier (Stowarzyszenie Dostawców Makulatury), dalej zwanego „VAOP”, a mianowicie częściowego zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od wartości dodanej, udzielenia pożyczki przez Bank Nederlandse Gemeenten, dalej zwany „BNG”, jak również udzielenia przez kilka gmin pożyczki podporządkowanej. Pismem z dnia 30 lipca 2002 r. oraz z 6 grudnia 2002 r. Komisja zwróciła się do władz niderlandzkich o dodatkowe informacje dotyczące tego środka, które zostały udzielone w pismach z dnia 10 października 2002 r. oraz 10 lutego 2003 r. Dnia 29 kwietnia 2003 r. odbyło się spotkanie strony wnoszącej skargę i służb Komisji. Pismem z dnia 5 maja 2003 r. strona wnosząca skargę powiadomiła Komisję o tym, że zamierzała uzyskać od władz niderlandzkich więcej informacji w tej sprawie, aby następnie na ich podstawie skoncentrować się w swojej skardze na określonych środkach. Pismem z dnia 13 września 2004 r. strona wnosząca skargę udzieliła dodatkowych informacji oraz powiadomiła, iż pragnie ograniczyć skargę do pożyczki udzielonej VAOP przez bank BNG. W oparciu o te nowe informacje pismem z dnia 21 października 2004 r. Komisja zwróciła się do władz niderlandzkich o udzielenie dodatkowych informacji, co nastąpiło dnia 17 grudnia 2004 r. Dnia 3 maja 2005 r. Komisja powiadomiła Niderlandy o podjęciu decyzji w sprawie wszczęcia procedury określonej w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w związku z pożyczką udzieloną przez bank BNG oraz pożyczką przyznaną przez zainteresowane gminy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L383 - 70 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. dotycząca naliczania przez Zjednoczone Królestwo podatku od nieruchomości niemieszkalnych od infrastruktury telekomunikacyjnej w Zjednoczonym Królestwie (C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4378) (1)

 • Dz. U. L383 - 67 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pomocy publicznej nr C 49/2005 (ex N 233/2005) na rzecz Chemobudowy Kraków S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4214) (1)

 • Dz. U. L383 - 53 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. dotycząca pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać spółce Cantieri Navali Termoli S.p.A (nr C 48/2004 (ex N 595/2003)) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2972) (1)

 • Dz. U. L383 - 21 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. dotycząca pomocy państwa udzielonej przez Belgię na rzecz ABX Logistics (nr C 53/2003 (ex NN 62/2003)) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4447) (1)

 • Dz. U. L383 - 16 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2005 r. w sprawie pomocy państwa – Portugalia – przedłużenie terminu oddania dwóch chemikaliowców zbudowanych przez Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3268) (1)

 • Dz. U. L383 - 1 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 września 2005 r. w sprawie nadużyć w stosowaniu programu pomocy NR 192/1997 przez Włochy – Autonomiczna Prowincja Bolzano (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2723) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.