Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 67

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 września 2006 r. w sprawie pomocy publicznej nr C 49/2005 (ex N 233/2005) na rzecz Chemobudowy Kraków S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4214) (1)

Data ogłoszenia:2006-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 67

Strona 1 z 3
28.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA KOMISJI z dnia 26 września 2006 r.

L 383/67

w sprawie pomocy publicznej nr C 49/2005 (ex N 233/2005) na rzecz Chemobudowy Kraków S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4214)

(jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/950/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag ( 1) zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami oraz mając na względzie uwagi zainteresowanych stron , a także mając na uwadze, co następuje:


środków pomocy publicznej, przyznanych po przystąpieniu do UE bez uprzedniego zgłoszenia Komisji. W piśmie z dnia 7 marca 2006 r., zarejestrowanym dnia 9 marca 2006 r., Polska przedstawiła swoje uwagi na temat dwóch środków pomocy i poprosiła o sprostowanie nieprawidłowych danych, jakie pojawiły się w decyzji o wszczęciu postępowania z art. 88 ust. 2 Traktatu WE. Pismem z dnia 12 września 2006, zarejestrowanym dnia następnego, władze polskie udzieliły dodatkowych wyjaśnień odnośnie dwóch środków pomocy opisanych powyżej.

II.

FAKTY

1.

I. (1) PROCEDURA (4)

Beneficjent pomocy

Planowana pomoc na rzecz spółki Chemobudowa Kraków S.A. („Chemobudowa Kraków” lub „beneficjent”), przedsiębiorstwa budowlanego będącego własnością państwa, została zgłoszona Komisji pismem z dnia 29 kwietnia 2005 r., zarejestrowanym dnia 2 maja 2005 r. Dnia 20 czerwca 2005 r. Komisja zwróciła się do Polski o dostarczenie brakujących dokumentów. Zostały one dostarczone pismem z dnia 9 sierpnia 2005 r., zarejestrowanym dnia 11 sierpnia 2005 r. Dnia 15 września 2005 r. Komisja przesłała pismo z prośbą o dodatkowe informacje, na które Polska odpowiedziała pismem z dnia 26 października 2005 r., zarejestrowanym dnia 27 października 2005 r. Dnia 21 grudnia 2005 r. Komisja zdecydowała o wszczęciu postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do dwóch zgłoszonych środków pomocy i dwóch niezgłoszonych środków pomocy przyznanych po przystąpieniu Polski do UE, ze względu na wątpliwości co do ich zgodności z zasadami wspólnego rynku. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 28 czerwca 2006 r. (2).. Komisja zaprosiła zainteresowane strony do przedstawienia uwag w sprawie środków pomocy. Żadne uwagi nie wpłynęły. Pismem z dnia 25 stycznia 2006 r., zarejestrowanym następnego dnia, Polska poinformowała Komisję o wycofaniu zgłoszenia. Pismem z dnia 7 lutego 2005 r. Komisja zwróciła się do Polski o komentarz na temat dwóch

Chemobudowa Kraków jest dużym przedsiębiorstwem utworzonym w 1949 r., które w 2004 r. zatrudniało 919 osób, w tym 343 pracowników w zagranicznych oddziałach spółki (w Republice Czeskiej i Niemczech).

(5)

Chemobudowa Kraków jest spółką matką Towarzystwa Budownictwa Społecznego Krak-System S.A. („TBS”), w którym posiada 78 % akcji. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie budowy domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Według polskich władz jego obroty są nieznaczne.

(2)

(6)

Beneficjent posiada 0,13 % udziałów w całym rynku budowlanym w Polsce. Ma on oddziały w Niemczech i w Republice Czeskiej, skąd pochodzi 42 % jego obrotów.

2.

(7)

Środki pomocy

(3)

(1) Dz.U. C 150 z 28.6.2006, str. 51. (2) Patrz: przypis nr 1.

Polskie władze zgłosiły zamiar przyznania dwóch środków pomocy na restrukturyzację Chemobudowy Kraków. Po pierwsze, beneficjent miał otrzymać pożyczkę w wysokości 10 mln PLN (2,57 mln EUR). Pożyczka miała być poręczona hipoteką na nieruchomości, które wyceniono na 17,35 mln PLN (około 4,46 mln EUR). Po drugie, Chemobudowa Kraków miała skorzystać z odroczenia płatności na rzecz „Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” („PFRON”) i rozłożenia spłaty na raty. Odroczona kwota miała wynosić 693 000 PLN (około 178 000 EUR).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 383 POZ 67 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L383 - 70 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 12 października 2006 r. dotycząca naliczania przez Zjednoczone Królestwo podatku od nieruchomości niemieszkalnych od infrastruktury telekomunikacyjnej w Zjednoczonym Królestwie (C 4/2005 (ex NN 57/2004, ex CP 26/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4378) (1)

 • Dz. U. L383 - 61 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji Z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie środka pomocy udzielonego przez Królestwo Niderlandów na rzecz VAOP (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3224) (1)

 • Dz. U. L383 - 53 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. dotycząca pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać spółce Cantieri Navali Termoli S.p.A (nr C 48/2004 (ex N 595/2003)) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2972) (1)

 • Dz. U. L383 - 21 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2005 r. dotycząca pomocy państwa udzielonej przez Belgię na rzecz ABX Logistics (nr C 53/2003 (ex NN 62/2003)) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4447) (1)

 • Dz. U. L383 - 16 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2005 r. w sprawie pomocy państwa – Portugalia – przedłużenie terminu oddania dwóch chemikaliowców zbudowanych przez Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3268) (1)

 • Dz. U. L383 - 1 z 200628.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 21 września 2005 r. w sprawie nadużyć w stosowaniu programu pomocy NR 192/1997 przez Włochy – Autonomiczna Prowincja Bolzano (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2723) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.