Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 392 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1992/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 392 POZ 1

Strona 1 z 4
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 392/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1992/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EEA)


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 42 i 308,

do rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, odnoszące się do reformy systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Niderlandach, będą stosowane retroaktywnie ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2006 r.

uwzględniając wniosek Komisji,

(4)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

Traktat nie przyznaje kompetencji innych niż zawarte w art. 308 w celu podejmowania właściwych środków w zakresie zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do osób innych niż pracownicy najemni,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

W celu uwzględnienia zmian w ustawodawstwie niektórych Państw Członkowskich konieczne jest dostosowanie niektórych załączników do rozporządzenia (EWG) nr 1408/ 71.

W załącznikach I, II, IIa, III, IV i VI do rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(2)

W związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 1408/71 należy odpowiednio zmienić. Artykuł 2

(3)

W celu zapewnienia, by zasadnicza reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Niderlandach, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2006 r., została od daty rozpoczęcia jej stosowania właściwie uwzględniona w europejskich przepisach koordynujących, w celu zagwarantowania pewności prawnej w odniesieniu do koordynacji świadczeń chorobowych, konieczne jest postanowienie, że zmiany wprowadzone do załączników I i VI

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1)

Opinia z dnia 13 grudnia 2006 roku (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r..

Pkt 1 lit. b) i pkt 7 lit. b) załącznika, dotyczące Niderlandów, stosuje się od 1 stycznia 2006 r., z zastrzeżeniem, że sekcję „Q. NIDERLANDY” pkt 1 lit. f) tiret szóste załącznika VI do rozporządzenia nr 1408/71, dodaną pkt. 6 lit. b) załącznika do niniejszego rozporządzenia, stosuje się od daty określonej w akapicie pierwszym niniejszego artykułu.

L 392/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Strasburgu, dnia 18 grudnia 2006 r.. W imieniu Parlamentu Europejskiego J. BORRELL FONTELLES Przewodniczący W imieniu Rady J.-E. ENESTAM Przewodniczący

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

L 392/3

W załącznikach do rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 wprowadza się następujące zmiany: 1) W załączniku I wprowadza się następujące zmiany: a) w części I sekcja „X. SZWECJA” otrzymuje brzmienie: „X. SZWECJA Osoby wykonujące działalność zarobkową i opłacające we własnym zakresie składki od osiągniętego dochodu na podstawie rozdziału 3 ust. 3 ustawy o składkach na ubezpieczenie społeczne (2000:980) uważa się za osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 392 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.