Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 396 POZ 795 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 396 POZ 795 - Strona 2

Strona 2 z 2

10) 11)

uchyla się załącznik V; w załączniku VI wprowadza się następujące zmiany: a) w sekcjach 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 i 9.5 niniejszego załącznika, słowa „załącznik V” i „załącznik V do niniejszej dyrektywy” zastępuje się słowami „rozporządzenie Komisji w sprawie metod badań jak określono w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006”;


30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/799

b)

w sekcji 1.6.1 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) odnośnie do substancji, dla których wymagane są informacje określone w załącznikach VI, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, większość danych koniecznych do klasyfikacji i etykietowania jest zamieszczona w „podstawowym zestawie”. Ta klasyfikacja i etykietowanie muszą być poddane przeglądowi, jeśli to konieczne, gdy dalsze informacje są dostępne (załączniki IX i X do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006);”;

c)

w sekcji 5.1 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Kryteria określone poniżej wywodzą się bezpośrednio z metod badań określonych w rozporządzeniu Komisji w sprawie metod badań jak określono w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, o ile są one wspomniane. Metody badań wymagane dla „podstawowego zestawu”, o którym mowa w załącznikach VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, są ograniczone, a dane z nich uzyskane mogą być niewystarczające do właściwej klasyfikacji. Klasyfikacja może wymagać dodatkowych danych uzyskanych z załączników IX lub X do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lub innych równoważnych badań. Ponadto substancje sklasyfikowane mogą być przedmiotem przeglądu w świetle nowych danych.”;

L 396/800

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

d)

w sekcji 5.2.1.2 akapit drugi zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Takie dodatkowe naukowe dowody powinny być zwykle oparte na badaniach wymaganych w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lub na badaniach o równoważnej wartości i mogłyby zawierać:”;

12)

uchyla się załączniki VII A, VII B, VII C, VII D i VIII.

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy ze skutkiem od dnia 1 czerwca 2008 r. Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/801

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą dyrektywę stosuje się od dnia 1 czerwca 2008 r.. Nie naruszając akapitu drugiego niniejszego artykułu, art. 1 pkt 6 stosuje się od dnia 1 sierpnia 2008 r.

Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 18 grudnia 2006 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego J. BORRELL FONTELLES Przewodniczący

W imieniu Rady M. VANHANEN Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 396 POZ 795 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L396 - 1 z 200630.12.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.