Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 396 POZ 795

Tytuł:

Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 396 POZ 795

Strona 1 z 2
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/795

Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1, po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu2,

1 2

Dz.U. C 294 z 25.11.2005, str. 38. Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 listopada 2005 r. (Dz.U. C 280 E z 18.11.2006, str. 440), wspólne stanowisko Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. (Dz.U. C 276 E z 14.11.2006, str. 252) i stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

L 396/796

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

a także mając na uwadze, co następuje: W związku z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 1907/20061 dyrektywa 67/548/EWG2 powinna zostać dostosowana, a zawarte w niej przepisy dotyczące zgłaszania i oceny ryzyka chemikaliów powinny zostać uchylone, PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 67/548/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) 2) 3) w art. 1 w ust. 1 uchyla się lit. a), b) i c); w art. 2 w ust. 1 uchyla się lit. c), d), f) i g); art. 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Badanie i ocena właściwości substancji Badania substancji dokonywane w ramach niniejszej dyrektywy przeprowadzane są zgodnie z wymaganiami art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów . ________________ * Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1”;

1 2

Patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego. Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/73/WE (Dz.U. L 152 z 30.4.2004, str. 1); sprostowanie w Dz.U. L 216 z 16.6.2004, str. 3.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/797

4)

w art. 5 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, aby substancje mogły być wprowadzane do obrotu w ich postaci własnej lub jako składnik preparatów tylko wtedy, gdy ich opakowania i oznakowanie zgodne są z art. 22–25 niniejszej dyrektywy oraz z kryteriami określonymi w załączniku VI do niniejszej dyrektywy, a w przypadku substancji zarejestrowanych – zgodne z informacją uzyskaną poprzez stosowanie art. 12 i 13 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 z wyjątkiem preparatów objętych przepisami innych dyrektyw.”; b) ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „2. Środki, o których mowa w pierwszym akapicie ustępu pierwszego, stosuje się do momentu umieszczenia substancji w załączniku I lub do momentu podjęcia decyzji o jej nieumieszczaniu zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 29.”;

5) 6) 7) 8)

uchyla się art. 7–15; uchyla się art. 16; uchyla się art. 17–20; uchyla się art. 27;

L 396/798

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

9)

artykuł 32 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 32 Odniesienia Odniesienia do załączników VII A, VII B, VII C, VII D i VIII do niniejszej dyrektywy traktuje się jako odniesienia do odpowiadających im załączników VI, VII, VIII, IX, X i XI do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 396 POZ 795 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L396 - 1 z 200630.12.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.