Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 6 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1895/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz współczynniki korygujące mające zastosowanie w odniesieniu do tych wynagrodzeń i emerytur

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 6 - Strona 2

Strona 2 z 3

minimalna kwota dodatku za rozłąkę, o którym mowa w art. 69 regulaminu pracowniczego i w art. 4 ust. 1 akapit drugi załącznika VI do regulaminu pracowniczego, wynosi 466,17 EUR. Artykuł 7 Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r. dodatek za przejechane kilometry, o którym mowa w art. 8 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, dostosowuje się w następujący sposób: 0 EUR/kilometr za odcinek od: 0 do 200 km 0,3496 EUR/kilometr za odcinek od: 201 do 1 000 km 0,5826 EUR/kilometr za odcinek od: 1 001 do 2 000 km 0,3496 EUR/kilometr za odcinek od: 2 001 do 3 000 km 0,1165 EUR/kilometr za odcinek od: 3 001 do 4 000 km 0,0561 EUR/kilometr za odcinek od: 4 001 do 10 000 km 0 EUR/kilometr za odcinek dłuższy niż: 10 000 km Do dodatku za przejechane kilometry dodaje się niżej podaną dodatkową zryczałtowaną kwotę:


(1)

(2)

Współczynniki korygujące dla Bułgarii i Rumunii wskazane w kolumnie 2 (Wynagrodzenie) i kolumnie 4 (Emerytura) wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. Współczynnik korygujący dla Słowenii wskazany w kolumnie 2 (Wynagrodzenie) wchodzi w życie z dniem 16 maja 2006 r.

— 174,77 EUR, jeżeli odległość koleją między miejscem zatrudnienia a miejscem pochodzenia zawiera się w przedziale 725 – 1 450 km, — 349,52 EUR, jeżeli odległość koleją między miejscem zatrudnienia a miejscem pochodzenia jest równa lub większa niż 1 450 km. Artykuł 8 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. kwota dziennej diety służbowej, o której mowa w art. 10 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, wynosi: — 36,12 EUR dla urzędnika uprawnionego do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe, — 29,12 EUR dla urzędnika nieuprawnionego do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe. Artykuł 9 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. dolna granica dodatku na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 24 ust. 3 warunków zatrudnienia innych pracowników, wynosi: — 1 028,45 EUR dla pracownika uprawnionego do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe, — 611,52 EUR dla urzędnika nieuprawnionego do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe.

Artykuł 5 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. kwota dodatku z tytułu urlopu rodzicielskiego, o którym mowa w art. 42a regulaminu pracowniczego, wynosi 840,97 EUR, a w przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko - 1 121,28 EUR.

Artykuł 6 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. podstawowa kwota dodatku na gospodarstwo domowe, o którym mowa w art. 1 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, wynosi 157,29 EUR. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. kwota dodatku na dziecko, o którym mowa w art. 2 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, wynosi 343,69 EUR. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. kwota dodatku edukacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, wynosi 233,20 EUR. Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. kwota dodatku edukacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, wynosi 83,96 EUR.

L 397/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 10 Artykuł 14

30.12.2006

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r., w odniesieniu do zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 28a ust. 3 akapit drugi warunków zatrudnienia innych pracowników, dolna granica wynosi 1 233,40 EUR, górna granica wynosi 2 466,81 EUR, a standardowa kwota zasiłku wynosi 1 121,28 EUR.

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. dolna granica zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 96 ust. 3 akapit drugi warunków zatrudnienia innych pracowników, wynosi 925,06 EUR, górna granica wynosi 1 850,11 EUR, a standardowa kwota zasiłku wynosi 840,97 EUR.

Artykuł 11 Artykuł 15 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. tabelę miesięcznych uposażeń podstawowych, zawartą w art. 63 warunków zatrudnienia innych pracowników, zastępuje się poniższą tabelą:

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. dodatki za pracę zmianową, określone w art. 1 rozporządzenia Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 (1) wynoszą 352,51 EUR, 532,06 EUR, 581,74 EUR i 793,10 EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 397 POZ 6 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L397 - 28 z 200630.12.2006

  Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca niewłączenia alachloru do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6567) (1)

 • Dz. U. L397 - 22 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii

 • Dz. U. L397 - 15 z 200630.12.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiająca ramy współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży

 • Dz. U. L397 - 14 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiającej ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży

 • Dz. U. L397 - 11 z 200630.12.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczące zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w ramach procesu ich przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L397 - 10 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia18 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L397 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1894/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Brazylią dotyczącego zmiany list koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w związku z ich przystąpieniem do Wspólnoty Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.