Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 398 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1996/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynku zbóż i ryżu w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 398 POZ 1

Strona 1 z 23
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 398/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1996/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynku zbóż i ryżu w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W związku z poszerzeniem Unii Europejskiej, w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2145/92 z dnia 29 lipca 1992 r. określającym ponownie strefy miejsca przeznaczenia w odniesieniu do refundacji wywozowych, wywozowych opłat wyrównawczych oraz niektórych pozwoleń na wywóz dla zbóż i ryżu (14) należy skreślić odniesienia do Bułgarii i Rumunii jako krajów przeznaczenia w odniesieniu do refundacji wywozowych oraz należności wywozowych. W związku z przystąpieniem Rumunii, Constanta staje się portem wspólnotowym. W związku z powyższym przepis przewidziany w art. 7 ust. 2a akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 2131/1993 staje się bezprzedmiotowy i powinien zostać zmieniony. Po przystąpieniu Bułgarii wspólnotowe kontyngenty taryfowe odnoszące się do Bułgarii, otwarte na mocy rozporządzeń Komisji (WE) nr 2133/2001 (15) oraz (WE) nr 958/2003 (16), przestaną obowiązywać. Należy zatem znieść te kontyngenty. Po przystąpieniu Rumunii wspólnotowy kontyngent taryfowy dotyczący Rumunii przewidziany w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 573/2003 (17) przestanie obowiązywać. Należy zatem znieść ten kontyngent. Po zawarciu umów handlowych pomiędzy Wspólnotą a Bułgarią i Rumunią w rozporządzeniu (WE) nr 1342/2003 ustanowiono szczególną procedurę dotyczącą wywozu produktów zbożowych do tych państw. W celu uwzględnienia przystąpienia tych dwóch państw do Unii Europejskiej należy dostosować te przepisy. W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii przepisy art. 1 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 936/2006 (18) przestają obowiązywać w odniesieniu do wyłączenia Bułgarii i Rumunii z przetargu obejmującego pszenicę zwyczajną przeznaczoną na wywóz do państw trzecich i należy je zatem uchylić.

Należy wprowadzić pewne techniczne zmiany do kilku rozporządzeń Komisji dotyczących rynku zbóż w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Bułgarii i Rumunii. Kilka rozporządzeń w sektorze zbóż zawiera wpisy we wszystkich językach wspólnotowych. Należy uzupełnić wykazy o wpisy w języku bułgarskim i rumuńskim, a zatem zmienić rozporządzenia Komisji (WE) nr 2622/71 (1), (WE) nr 1722/93 (2), (EWG) nr 2131/93 (3), (WE) nr 1501/95 (4), (WE) nr 1839/95 (5), (WE) nr 2058/96 (6), (WE) nr 196/97 (7), (WE) nr 327/98 (8), (WE) nr 1342/2003 (9), (WE) nr 2236/2003 (10), (WE) nr 955/2005 (11), (WE) nr 972/2006 (12) i (WE) nr 1482/2006 (13).

(4)

(2)

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 271 z 10.12.1971, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50). (2) Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 112. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1950/2005 (Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 18). (3) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1465/2006 (Dz.U. L 273 z 4.10.2006, str. 3). (4) Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 777/2004.[ (5) Dz.U. L 177 z 28.7.1995, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1558/2005 (Dz.U. L 249 z 24.9.2005, str. 6). (6) Dz.U. L 276 z 29.10.1996, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1950/2005. (7) Dz.U. L 31 z 1.2.1997, str. 53. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1950/2005.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 398 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.