Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2006-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 13

11.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/13

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 246/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów oraz rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W dniu 7 lutego 2006 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ postanowił zmienić listę osób, grup i podmiotów, względem których należy stosować zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zawiera wykaz osób, grup i podmiotów, w stosunku do których stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów gospodarczych na mocy tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 139 z 29.5.2002, str. 9. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 142/2006 (Dz.U. L 23 z 27.1.2006, str. 55).

L 40/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2006

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 881/2002 wprowadza się następujące zmiany: Do tytułu „Osoby prawne, grupy i podmioty” dodaje się następujące wpisy: (1) Meadowbrook Investments Limited. Adres: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: Numer rejestracji 05059698. (2) Ozlam Properties Limited. Adres: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: Numer rejestracji: 05258730. (3) Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L’il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adres: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Zjednoczone Królestwo (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Zjednoczone Królestwo (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Zjednoczone Królestwo (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Zjednoczone Królestwo (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: (a) strona internetowa: http://www.sanabel.org.uk, (b) e-mail: info@sanabel.org.uk, (c) numer do celów charytatywnych: 1083469, (d) numer rejestracji: 3713110. (4) Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adres: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Zjednoczone Królestwo (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Zjednoczone Królestwo. Inne informacje: (a) strona internetowa: http://www.saraproperties.co.uk, (b) numer rejestracji: 4636613.

Do tytułu „Osoby fizyczne” dodaje się następujące wpisy: (5) Ghuma Abd’rabbah (alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd’rabbah, (d) Abu Jamil). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 2.9.1957. Miejsce urodzenia: Bengazi, Libia. Obywatelstwo: brytyjskie. (6) Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 15.12.1959. Miejsce urodzenia: Libia. (7) Mohammed Benhammedi (alias (a) Mohamed Hannadi (b) Mohamed Ben Hammedi (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi (d) Ben Hammedi (e) Panhammedi (f) Abu Hajir (g) Abu Hajir Al Libi (h) Abu Al Qassam). Adres: Midlands, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 22.9.1966. Miejsce urodzenia: Libia. Obywatelstwo: brytyjskie. (8) Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd’ Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla). Adres: Birmingham, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: 18.8.1957. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia. Obywatelstwo: brytyjskie. (9) Tahir Nasuf (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf (b) Tahar Nasoof (c) Taher Nasuf (d) Al-Qa’qa (e) Abu Salima El Libi (f) Abu Rida). Adres: Manchester, Zjednoczone Królestwo. Data urodzenia: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Miejsce urodzenia: Trypolis, Libia.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 32 z 200611.2.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2006/2)

 • Dz. U. L40 - 26 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 455)

 • Dz. U. L40 - 24 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w niektórych państwach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 332) (1)

 • Dz. U. L40 - 21 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Niemiec i Portugalii przeznaczonego na realizację programów wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 238)

 • Dz. U. L40 - 19 z 200611.2.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia terminu ważności Protokołu ustanawiającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. wielkości dopuszczalne połowów i udział finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

 • Dz. U. L40 - 17 z 200611.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów przedłużającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. termin ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

 • Dz. U. L40 - 15 z 200611.2.2006

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Bułgaria z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie uczestnictwa Bułgarii we Wspólnotowym systemie szybkiej wymiany informacji w sprawie niebezpieczeństw wynikających z używania produktów konsumenckich (system RAPEX) na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Dz. U. L40 - 12 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L40 - 10 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L40 - 9 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L40 - 7 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L40 - 5 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1004/2001 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L40 - 3 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.