Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 15

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Bułgaria z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie uczestnictwa Bułgarii we Wspólnotowym systemie szybkiej wymiany informacji w sprawie niebezpieczeństw wynikających z używania produktów konsumenckich (system RAPEX) na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

Data ogłoszenia:2006-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 15

11.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/15

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 1/2005 RADY STOWARZYSZENIA UE–BUŁGARIA z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie uczestnictwa Bułgarii we Wspólnotowym systemie szybkiej wymiany informacji w sprawie niebezpieczeństw wynikających z używania produktów konsumenckich (system RAPEX) na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2006/82/WE)


RADA STOWARZYSZENIA, (3)

Załącznik II do dyrektywy 2001/95/WE ustanawia procedury stosowania systemu RAPEX oraz wytyczne dotyczące zawiadamiania. W dniu 29 kwietnia 2004 r. Komisja przyjęła wytyczne dotyczące zarządzania systemem RAPEX, zgodnie z wymogami zawartymi w pkt 8 załącznika II do dyrektywy (2). Bułgaria aktywnie uczestniczy w systemie TRAPEX (Tymczasowy system szybkiej wymiany informacji) od początku jego istnienia, czyli od maja 1999 r. Zakres działalności tego systemu jest identyczny jak systemu RAPEX, lecz obejmuje on jedynie państwa kandydujące,

uwzględniając Układ Europejski między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Bułgarii, z drugiej strony, podpisany w Brukseli dnia 8 marca 1993 r., w szczególności jego art. 93, uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE (1) Parlamentu Europejskiego i Rady, w szczególności jej art. 12, uwzględniając list z dnia 28 listopada 2003 r. skierowany przez Misję Republiki Bułgarii przy Wspólnotach Europejskich do Dyrektora Generalnego ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, z wnioskiem o wszczęcie przez Komisję procedur zmierzających do umożliwienia Bułgarii dostępu do systemu RAPEX, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(4)

(5)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Bułgaria uczestniczy w systemie RAPEX, mając te same prawa i obowiązki co obecni członkowie, zgodnie ze stosownymi postanowieniami dyrektywy 2001/95/WE oraz wytycznymi RAPEX. Artykuł 2 Bułgaria stosuje te same zasady dotyczące poufności co pozostali członkowie RAPEX. Artykuł 3 Bułgaria we współpracy ze służbami Komisji podejmuje wszelkie niezbędne działania praktyczne gwarantujące jej zdolność do pełnego stosowania się do wymogów określonych w dyrektywie 2001/95/WE oraz do procedur zawartych w wytycznych RAPEX.

(2) Dz.U. L 151 z 30.4.2004, str. 86.

Artykuł 93 Układu Europejskiego stanowi, że Strony współpracują w celu osiągnięcia pełnej zgodności systemów ochrony konsumentów w Bułgarii i we Wspólnocie. W ramach istniejących możliwości współpraca ta obejmuje między innymi wymianę informacji i dostęp do wspólnotowych baz danych. Artykuł 12 ust. 4 dyrektywy 2001/95/WE ustanawia otwarty dostęp państw kandydujących do systemu RAPEX w ramach umów zawartych pomiędzy Wspólnotą a tymi państwami, zgodnie z ustaleniami zawartymi w tych umowach. Wszelkie umowy tego typu muszą być oparte na zasadzie wzajemności i zawierać przepisy dotyczące poufności odpowiadające przepisom stosowanym we Wspólnocie.

(2)

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, str. 4.

L 40/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2006

W szczególności Komisja przeprowadzi szkolenie przygotowawcze dla urzędników bułgarskich w zakresie stosowania programu RAPEX. Artykuł 4 Wszelkie problemy, które mogą wyniknąć z tytułu stosowania niniejszej decyzji powinno się rozwiązywać na drodze bezpośrednich kontaktów pomiędzy służbami Komisji i władzami Bułgarii w kontekście RAPEX. Jeśli takie postępowanie nie przynosi rozwiązania, które obie Strony mogą zaakceptować, wówczas na wniosek jednej ze Stron w Radzie Stowarzyszenia odbywa się wymiana opinii w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku. Po wymianie opinii lub po upływie czasu, o którym mowa w ustępie powyżej, Rada Stowarzyszenia może wydać stosowne zalecenia dotyczące rozwiązania tych problemów.

Procedury w Radzie Stowarzyszenia, o których mowa, pozostają bez uszczerbku dla wszelkich innych działań podjętych z tytułu praw ochrony konsumentów obowiązujących na terytorium Stron. Artykuł 5 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2005 r. W imieniu Rady Stowarzyszenia

J. ASSELBORN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 32 z 200611.2.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2006/2)

 • Dz. U. L40 - 26 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 455)

 • Dz. U. L40 - 24 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w niektórych państwach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 332) (1)

 • Dz. U. L40 - 21 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Niemiec i Portugalii przeznaczonego na realizację programów wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 238)

 • Dz. U. L40 - 19 z 200611.2.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia terminu ważności Protokołu ustanawiającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. wielkości dopuszczalne połowów i udział finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

 • Dz. U. L40 - 17 z 200611.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów przedłużającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. termin ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

 • Dz. U. L40 - 13 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L40 - 12 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L40 - 10 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L40 - 9 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L40 - 7 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L40 - 5 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1004/2001 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L40 - 3 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.