Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Niemiec i Portugalii przeznaczonego na realizację programów wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 238)

Data ogłoszenia:2006-02-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 21

Strona 1 z 2
11.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/21

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Niemiec i Portugalii przeznaczonego na realizację programów wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 238)

(Jedynie teksty w językach niemieckim i portugalskim są autentyczne)

(2006/84/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 13c ust. 5 akapit szósty,

Informacje techniczne dostarczone przez Niemcy i Portugalię umożliwiły Komisji dokładną i wszechstronną analizę sytuacji. Komisja przygotowała wykaz programów wzmacniania uprawnionych posterunków kontroli, w których podano również szczegółowe informacje na temat objętej wnioskiem kwoty wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz każdego z programów. Informacje te zostały przeanalizowane przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2000/29/WE przewiduje przyznanie państwom członkowskim wkładu finansowego Wspólnoty w celu wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich.

Każdy z programów zamieszczonych w wyżej wymienionym wykazie został poddany indywidualnej ocenie celem jego zatwierdzenia. Komisja uznała, że warunki i kryteria ustanowione w dyrektywie 2000/29/WE i w rozporządzeniu (WE) nr 998/2002, dotyczące przyznania wkładu finansowego Wspólnoty, zostały spełnione.

(5)

W związku z powyższym należy przyznać wkład finansowy Wspólnoty w celu pokrycia wydatków na wspomniane wyżej programy Niemiec i Portugalii. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(2)

Niemcy i Portugalia ustanowiły programy wzmocnienia własnej infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich. Zwróciły się również z wnioskiem o przydzielenie wkładu finansowego Wspólnoty na 2006 r. na rzecz tych programów zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 998/2002 z dnia 11 czerwca 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzania w życie przepisów odnoszących się do przydziału państwom członkowskim wkładu finansowego Wspólnoty w celu wzmocnienia infrastruktury inspekcji w zakresie kontroli zdrowia roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich (2).

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Niniejszym zatwierdza się przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków, które zostaną poniesione przez Niemcy w 2006 r. na realizację programu wzmocnienia posterunków kontroli.

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/77/WE (Dz.U. L 296 z 12.11.2005, str. 17). 2) Dz.U. L 152 z 12.6.2002, str. 16. Rozporządzenie zostało opubli( kowane jako rozporządzenie (WE) nr 997/2002, jednakże numer został skorygowany w sprostowaniu (Dz.U. L 153 z 13.6.2002, str. 18).

2. Niniejszym zatwierdza się przyznanie wkładu finansowego Wspólnoty na pokrycie wydatków, które zostaną poniesione przez Portugalię w 2006 r. na realizację programu wzmocnienia posterunków kontroli.

L 40/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.2.2006

Artykuł 2 1. Całkowita kwota wkładu finansowego Wspólnoty przewidzianego w art. 1 wynosi 45 625 EUR. 2. Maksymalna kwota wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz każdego z zainteresowanych państw członkowskich wynosi: a) 22 025 EUR: Niemcy;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 40 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 32 z 200611.2.2006

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2006/2)

 • Dz. U. L40 - 26 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Grecji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 455)

 • Dz. U. L40 - 24 z 200611.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w niektórych państwach trzecich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 332) (1)

 • Dz. U. L40 - 19 z 200611.2.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia terminu ważności Protokołu ustanawiającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. wielkości dopuszczalne połowów i udział finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

 • Dz. U. L40 - 17 z 200611.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów przedłużającego na okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 maja 2006 r. termin ważności Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

 • Dz. U. L40 - 15 z 200611.2.2006

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE–Bułgaria z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie uczestnictwa Bułgarii we Wspólnotowym systemie szybkiej wymiany informacji w sprawie niebezpieczeństw wynikających z używania produktów konsumenckich (system RAPEX) na mocy dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

 • Dz. U. L40 - 13 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające po raz sześćdziesiąty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L40 - 12 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L40 - 10 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L40 - 9 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 243/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L40 - 7 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L40 - 5 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1004/2001 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L40 - 3 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących ochrony lotnictwa (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 200611.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.