Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 400 POZ 350

Tytuł:

2006/975/WE:Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 400 POZ 350

Strona 1 z 14
L 400/350

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (2006/975/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 166 ust. 4, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego1, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2,


1 2

Opinia z dnia 30 listopada 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Dz.U. C 185 z 8.8.2006, str. 10.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 400/351

a także mając na uwadze, co następuje: (1) Zgodnie z art. 166 ust. 3 Traktatu, decyzją Rady 2006/970/Euratom z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie badań jądrowych i działań szkoleniowych (2007–2011)1 (dalej zwanego „programem ramowym”) ma być wykonana przez programy szczegółowe, w których określono szczegółowe zasady ich realizacji, ustalono czas ich trwania i przewidziano środki uznane za niezbędne. (2) Wspólne Centrum Badawcze, dalej zwane „WCB”, powinno przeprowadzać tak zwane działania bezpośrednie B+R w ramach programu szczegółowego WCB wdrażającego program ramowy WE. (3) Wypełniając swoją misję, WCB powinno zapewnić procesowi formułowania polityk UE wsparcie naukowe i techniczne ukierunkowane na użytkownika, jednocześnie wspierając realizację i monitorowanie istniejących polityk oraz reagując na nowe wymagania polityczne. By być w stanie wypełniać swoją misję, WCB powinno prowadzić badania jak najwyższej jakości na poziomie europejskim, także przez utrzymywanie swojego poziomu doskonałości naukowej. (4) Działania bezpośrednie prowadzone przez WCB powinny zostać zrealizowane w ramach niniejszego programu szczegółowego. Realizując niniejszy program szczegółowy zgodnie ze swoją misją, WCB powinno położyć szczególny nacisk na obszary o znaczeniu kluczowym dla Unii, którymi są dobrobyt w społeczeństwie opartym na wiedzy, solidarność, trwałość i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami, bezpieczeństwo i wolność oraz Europa jako światowy partner.

1

Patrz str. … niniejszego Dz.U.

L 400/352

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

(5)

Niniejszy program szczegółowy powinien być realizowany w sposób elastyczny, sprawny i przejrzysty, przy uwzględnieniu odpowiednich potrzeb użytkowników prac WCB oraz polityk Wspólnoty, jak również z poszanowaniem celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty. Działania badawcze prowadzone w ramach programu powinny, tam gdzie sytuacja tego wymaga, być dostosowane do tych potrzeb i do rozwoju naukowego i technicznego oraz mieć na celu osiągnięcie doskonałości naukowej.

(6)

Do działań B+R prowadzonych w ramach niniejszego programu szczegółowego należy również stosować zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i wyższych uczelni oraz zasady upowszechniania wyników badań określone dla programu ramowego (dalej zwane „zasadami uczestnictwa i upowszechniania”) i dotyczące działań bezpośrednich.

(7)

W celu realizacji niniejszego programu, oprócz współpracy objętej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub układem stowarzyszeniowym, właściwe może być zaangażowanie do współpracy międzynarodowej, w szczególności na podstawie art. 170 Traktatu, państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

(8)

Wspierając rozszerzenie i integrację UE, WCB działa na rzecz włączenia w swoją działalność organizacji i naukowców z nowych państw członkowskich, szczególnie w zakresie wdrożenia naukowych i technicznych elementów dorobku wspólnotowego, jak również na rzecz wzmocnienia współpracy z organizacjami i naukowcami z krajów kandydujących. Przewidziane jest również stopniowe otwarcie na kraje sąsiadujące, zwłaszcza w zakresie priorytetowych tematów europejskiej polityki sąsiedztwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 400 POZ 350 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L400 - 416 z 200630.12.2006

  2006/977/Euratom:Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011)

 • Dz. U. L400 - 386 z 200630.12.2006

  2006/976/Euratom:Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego, wdrażającego siódmy program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011)

 • Dz. U. L400 - 281 z 200630.12.2006

  2006/974/WE:Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Możliwości, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L400 - 252 z 200630.12.2006

  2006/973/WE:Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Ludzie, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L400 - 224 z 200630.12.2006

  2006/972/WE:Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Pomysły, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L400 - 66 z 200630.12.2006

  2006/971/WE:Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Współpraca, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (1)

 • Dz. U. L400 - 47 z 200630.12.2006

  2006/970/Euratom:Decyzja Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotycząca siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011)

 • Dz. U. L400 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1908/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2011)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.