Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 1 - Strona 20

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz zmieniająca dyrektywę 1999/21/WE (1)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 1 - Strona 20

Strona 20 z 20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 401/31

ZAŁĄCZNIK X CZĘŚĆ A Uchylona dyrektywa i lista jej kolejnych zmian (określona w art. 19) Dyrektywa Komisji 91/321/EWG (Dz.U. L 175 z 4.7.1991, str. 35) Punkt XI.C.IX.5 załącznika I Aktu Przystąpienia z 1994 r., str. 212. Dyrektywa Komisji 96/4/WE (Dz.U. L 49 z 28.2.1996, str. 12) Dyrektywa Komisji 1999/50/WE (Dz.U. L 139 z 2.6.1999, str. 29) Dyrektywa Komisji 2003/14/WE (Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 37) Punkt 1.J.3 załącznika II Aktu Przystąpienia z 2003 r., str. 93.


CZĘŚĆ B Wykaz terminów transpozycji dyrektyw do prawa krajowego (określony w art. 19)

Zakaz obrotu produktami Pozwolenie na obrót produktami niezgodnymi z niniejszą dyrekzgodnymi z niniejszą dyrektywą tywą

Dyrektywa

Termin transpozycji

91/321/EWG 96/4/WE 1999/50/WE 2003/14/WE 31 marca 1997 r. 30 czerwca 2000 r. 6 marca 2004 r.

1 grudnia 1992 r. 1 kwietnia 1997 r. 30 czerwca 2000 r. 6 marca 2004 r.

1 czerwca 1994 r. 31 marca 1999 r. 1 lipca 2002 r. 6 marca 2005 r.

L 401/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

ZAŁĄCZNIK XI TABELA KORELACJI

Dyrektywa 91/321/EWG Niniejsza dyrektywa

Artykuł 1 ust. 1 Artykuł 1 ust. 2 Artykuł 2 Artykuł 3 ust. 1 Artykuł 3 ust. 2 Artykuł 3 ust. 3 Artykuł 4 Artykuł 5 ust. 1 akapit pierwszy Artykuł 5 ust. 1 akapit drugi Artykuł 5 ust. 2 — Artykuł 6 ust. 1 zdanie pierwsze Artykuł 6 ust. 1 zdanie drugie Artykuł 6 ust. 2. Artykuł 6 ust. 3 formuła wprowadzająca Artykuł 6 ust. 3 lit. a) ppkt (i) Artykuł 6 ust. 3 lit. a) ppkt (ii) Artykuł 6 ust. 3 lit. b) akapit pierwszy Artykuł 6 ust. 3 lit. b) akapit drugi Artykuł 6 ust. 3 lit. c) Artykuł 6 ust. 4 Artykuł 7 ust. 1 akapit pierwszy Artykuł 7 ust. akapit drugi Artykuł 7 ust. 2 lit. a) Artykuł 7 ust. 2 lit. b) Artykuł 7 ust. 2 lit. c) Artykuł 7 ust. 2 lit. d)

Artykuł 1 Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 ust. 4 Artykuł 7 ust. 1–3 Artykuł 8 ust. 1 Artykuł 8 ust. 2 i 3 — Artykuł 9 Artykuł 4 — Artykuł 10 ust. 1 Artykuł 10 ust. 2 zdanie wprowadzające Artykuł 10 ust. 2 lit. a) Artykuł 10 ust. 2 lit. b) Artykuł 10 ust. 3 — Artykuł 10 ust. 4 — Artykuł 11 Artykuł 12 Artykuł 13 ust. 1 lit. a) — Artykuł 13 ust. 1 lit. b) Artykuł 13 ust. 1 lit. c)

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 401/33

Dyrektywa 91/321/EWG

Niniejsza dyrektywa

Artykuł 7 ust. 2 lit. e) Artykuł 7 ust. 2 lit. f) Artykuł 7 ust. 2a Artykuł 7 ust. 3 Artykuł 7 ust. 4 Artykuł 7 ust. 5 Artykuł 7 ust. 6 — Artykuł 7 ust. 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 — — — — — Artykuł 11 Załączniki I–V Załącznik VI Załącznik VII — Załączniki VIII–X — —

Artykuł 13 ust. 1 lit. d) Artykuł 13 ust. 1 lit. e) Artykuł 13 ust. 2 Artykuł 13 ust. 3 Artykuł 13 ust. 4 Artykuł 13 ust. 5 Artykuł 13 ust. 6 Artykuł 13 ust. 7 Artykuł 13 ust. 8 Artykuł 14 Artykuł 15 — Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Artykuł 21 Załączniki I–V — — Załącznik VI Załączniki VII–IX Załącznik X Załącznik XI

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 401 POZ 1 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L401 - 41 z 200630.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w odniesieniu do wytycznych i procedur elektronicznej identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6522) (1)

  • Dz. U. L401 - 34 z 200630.12.2006

    Decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie pomocy państwa, którą Włochy zamierzają przyznać przedsiębiorstwom rolnym w regionie Sycylia (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 52)

  • Dz. U. L401 - 0 z 200630.12.2006

    Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.