Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 403 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1921/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w państwach członkowskich i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91 (1)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 403 POZ 1

Strona 1 z 5
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 403/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1921/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w państwach członkowskich i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91

(Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie określenie wspólnych ram prawnych dla systematycznego tworzenia wspólnotowych danych statystycznych o wyładunkach produktów rybołówstwa w państwach członkowskich, nie może być w sposób wystarczający osiągnięty przez państwa członkowskie i w związku z tym może on być lepiej osiągnięty na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu. Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie statystyk Wspólnoty (3) stanowi ramy referencyjne dla statystyk w dziedzinie rybołówstwa. W szczególności wymaga ono zachowania zasad bezstronności, rzetelności, istotności, efektywności pod względem kosztów, poufności informacji statystycznych oraz przejrzystości. Istotne jest zapewnienie jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia i ustanowienie w tym celu procedury wspólnotowej ułatwiającej przyjęcie w odpowiednim terminie przepisów wykonawczych oraz poczynienie odpowiednich dostosowań technicznych. Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4). Ponieważ dane statystyczne dotyczące wyładunków produktów rybołówstwa stanowią kluczowe narzędzie zarządzania wspólnej polityki rybołówstwa, właściwe jest umożliwienie zastosowania procedury zarządzania określonej w decyzji 1999/468/WE w celu przyznania okresów przejściowych w celu wdrożenia niniejszego rozporządzenia oraz odstępstw polegających na zezwoleniu państwu członkowskiemu na wyłączenie danych statystycznych dotyczących określonego sektora rybołówstwa z ogółu przekazywanych krajowych danych statystycznych.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91 z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie przekazywania danych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w Państwach Członkowskich (2) zobowiązuje państwa członkowskie do przekazywania danych dotyczących ilości i średnich cen produktów rybołówstwa wyładowywanych na ich terytoriach. Doświadczenie wskazuje, że przekazywanie danych na podstawie przepisów wspólnotowych w odstępach rocznych, a nie miesięcznych, nie miałoby negatywnego wpływu na prowadzenie analiz rynku produktów rybołówstwa i innych analiz ekonomicznych. Dla prowadzenia analiz korzystny byłby podział danych ze względu na banderę statków rybackich dokonujących wyładunków. Rozporządzenie (EWG) nr 1382/91 ogranicza zakres, w jakim dopuszczalne jest stosowanie metod próbkowania przy gromadzeniu i opracowywaniu danych, gdy stanowi to znaczne obciążenie dla niektórych organów krajowych. W celu usprawnienia i uproszczenia systemu przekazywania danych, rozporządzenie to powinno zostać zastąpione nowym instrumentem. W związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 1382/91 powinno zostać uchylone.

(6)

(2)

(7)

(8)

(3)

(4)

(9)

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 403 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L403 - 61 z 200630.12.2006

    Decyzja podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie lokalizacji Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

  • Dz. U. L403 - 18 z 200630.12.2006

    Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (1)

  • Dz. U. L403 - 9 z 200630.12.2006

    Rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.