Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 405 POZ 19 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 405 POZ 19 - Strona 2

Strona 2 z 4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 405/21

terytorium któregokolwiek innego państwa członkowskiego związanego dorobkiem Schengen. (7) Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające konwencję z Schengen1 powoduje konieczność wprowadzenia nowego zwolnienia z obowiązku wizowego dla posiadaczy zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. (8) System zwolnień z obowiązku wizowego powinien w pełni odzwierciedlać bieżącą praktykę. Niektóre państwa członkowskie zwalniają z obowiązku wizowego obywateli państw trzecich wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 539/2001, którzy są członkami sił zbrojnych podróżującymi w ramach NATO lub Partnerstwa dla pokoju. W trosce o pewność prawną należy w tym rozporządzeniu odnieść się do tych zwolnień, wynikających ze zobowiązań międzynarodowych niezależnych od prawa wspólnotowego. (9) Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 539/2001 było wielokrotnie zmieniane, niezbędna jest poprawa jego struktury i czytelności, w którym to celu powinno ono zostać przekształcone w późniejszym terminie. (10) W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen2, objętych obszarem, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r.3 w sprawie niektórych warunków stosowania tej Umowy. (11) Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie są związane rozporządzeniem (WE) nr 539/2001. W związku z tym nie uczestniczą one w jego przyjmowaniu, nie jest ono dla nich wiążące i nie są zobowiązane do jego stosowania.


1 2 3

Patrz: str. … niniejszego Dziennika Urzędowego. Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 36. Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.

L 405/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

(12)

W odniesieniu do Szwajcarii niniejsze rozporządzenie stanowi rozwinięcie przepisów prawnego dorobku Schengen w rozumieniu Umowy podpisanej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską oraz Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, objętych obszarem, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/860/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych postanowień Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen1,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 539/2001 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: „Bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z Umowy europejskiej w sprawie zniesienia wiz dla uchodźców, podpisanej w Strasburgu dnia 20 kwietnia 1959 r., od osób posiadających status uchodźcy i bezpaństwowców wymaga się posiadania wizy podczas przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich, jeśli państwem trzecim, w którym osoby te stale zamieszkują i które wydało im dokument podróży, jest państwo trzecie znajduje się na liście w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.”; b) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: „Z obowiązku wizowego zwolnieni są również:

1

Dz.U. L 370 z 17.12.2004, str. 78.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 405/23

obywatele państw trzecich znajdujący się na liście w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, którzy są posiadaczami zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydanego przez państwo członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające konwencję z Schengen*, gdy korzystają oni ze swojego prawa w ramach zasad małego ruchu granicznego,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 405 POZ 19 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L405 - 51 z 200630.12.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/998/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L405 - 35 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie

 • Dz. U. L405 - 29 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1933/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. cofające czasowo dostęp do ogólnych preferencji taryfowych Republice Białorusi

 • Dz. U. L405 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.