Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 405 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 405 POZ 19

Strona 1 z 4
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 405/19

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) pkt (i), uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Listy państw trzecich znajdujące się w załącznikach I i II do rozporządzenia (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r.1 powinny być i pozostać zgodne z kryteriami wymienionymi w motywie 5 tego rozporządzenia. Niektóre państwa trzecie należy przenieść z jednego załącznika do drugiego, szczególnie ze względu na nielegalną imigrację i zagrożenie porządku publicznego. (2) Boliwia powinna zostać przeniesiona do załącznika I rozporządzenia (WE) nr 539/2001. Data wprowadzenia obowiązku wizowego wobec obywateli Boliwii powinna umożliwiać państwom członkowskim wypowiedzenie umów dwustronnych z Boliwią w odpowiednim terminie oraz zastosować wszelkie środki administracyjne i organizacyjne konieczne do wprowadzenia tego obowiązku wizowego.


1

Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1.

L 405/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

(3)

Do załącznika II rozporządzenia (WE) nr 539/2001 należy przenieść Antiguę i Barbudę, Wyspy Bahama, Barbados, Mauritius, Saint Kitts i Nevis oraz Seszele. Zwolnienie obywateli tych państw z obowiązku wizowego nie powinno obowiązywać przed zawarciem umowy dwustronnej w sprawie zwolnienia z obowiązku wizowego między Wspólnotą Europejską a danym państwem.

(4)

Oba załączniki do rozporządzenia (WE) nr 539/2001 powinny być wyczerpujące. W tym celu należy do każdego z załączników do rozporządzenia (WE) nr 539/2001 dodać nagłówek pozwalający określić system wizowy, jaki państwa członkowskie mają stosować wobec tych kategorii osób, które w niektórych państwach członkowskich podlegają obowiązkowi wizowemu, a w innych są z niego zwolnione. Do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 539/2001 należy dodać różne kategorie obywateli brytyjskich, którzy nie są obywatelami Zjednoczonego Królestwa w rozumieniu prawa wspólnotowego, a do załącznika II do tego rozporządzenia – obywateli Hongkongu (ang. British Nationals (Overseas)).

(5)

Państwa członkowskie mogą przewidzieć zwolnienia z obowiązku wizowego w stosunku do posiadaczy pewnych szczególnych rodzajów paszportów. Określenie tych szczególnych rodzajów paszportów wymaga sprecyzowania. Ponadto w rozporządzeniu (WE) nr 539/2001 należy wprowadzić odniesienie do procedur obowiązujących w przypadku zastosowania takich zwolnień.

(6)

Państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku wizowego osoby posiadające status uchodźcy, wszystkich bezpaństwowców, zarówno objętych konwencją dotycząca statusu bezpaństwowca z dnia 28 września 1954 r., jak i nieobjętych zakresem zastosowania tej konwencji, oraz uczniów uczestniczących w wycieczce szkolnej, w przypadku gdy należące do tych kategorii na stałe mieszkają w jednym z państw trzecich wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 539/2001. Całkowite zwolnienie z obowiązku wizowego istnieje już dla osób tych trzech kategorii mieszkających na stałe w obszarze Schengen, gdy wjeżdżają one lub wjeżdżają ponownie do tego obszaru; należy wprowadzić ogólne zwolnienie z obowiązku wizowego osób tych kategorii mieszkających na stałe w państwie członkowskim, które nie należy lub jeszcze nie przystąpiło do obszaru Schengen, o ile wjeżdżają one lub wjeżdżają ponownie na

30.12.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 405 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L405 - 51 z 200630.12.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/998/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L405 - 35 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie

 • Dz. U. L405 - 29 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1933/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. cofające czasowo dostęp do ogólnych preferencji taryfowych Republice Białorusi

 • Dz. U. L405 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.