Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 405 POZ 51

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/998/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 405 POZ 51

Strona 1 z 2
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 405/51

(Akty przyjęte na mocy tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej) Wspólne działanie Rady 2006/998/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje: (1) W dniu 20 lipca 2001 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2001/555/WPZiB w sprawie ustanowienia Centrum Satelitarnego Unii Europejskiej1. (2) W dniu 28 lipca 2006 r. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel, na mocy art. 22 wspomnianego wspólnego działania, przedstawił sprawozdanie z realizacji wspólnego działania w związku z jego ewentualnym przeglądem. (3) W dniu 22 września 2006 r., wypełniając swe zadanie sprawowania nadzoru politycznego nad działaniami Centrum, Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPB) przyjął do wiadomości to sprawozdanie oraz zalecił, by Rada zmieniła wspólne działanie stosownie do treści sprawozdania. (4) Wspólne działanie 2001/555/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,


1

Dz.U. L 200 z 25.7.2001, str. 5.

L 405/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2001/555/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Zadania 1. Centrum wspiera proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej w dziedzinie WPZiB, w szczególności EPBiO, w tym operacje zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej, zgodnie z europejską strategią bezpieczeństwa1, odpowiednio poprzez dostarczanie materiałów pochodzących z analiz obrazów satelitarnych i danych dodatkowych, w tym zdjęć lotniczych, oraz poprzez świadczenie związanych z tym usług zgodnie z art. 3 i 4. 2. W ramach tych zadań Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel, w odpowiedzi na stosowny wniosek oraz w zakresie możliwości Centrum, zaleca dostarczanie materiałów lub świadczenie usług przez Centrum na rzecz: (i) (ii) państwa członkowskiego lub Komisji; państw trzecich, które wyraziły zgodę na określone w załączniku przepisy dotyczące stowarzyszenia z działaniami Centrum; (iii) jeśli wniosek taki dotyczy dziedziny WPZiB, w szczególności EPBiO – organizacji międzynarodowych takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) i Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).”; 2) artykuł 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1

„Bezpieczna Europa w lepszym świecie – europejska strategia bezpieczeństwa”, zatwierdzona przez Radę Europejską w Brukseli w dniu 12 grudnia 2003 r.

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 405/53

„2.

Dyrektor mianuje zastępcę dyrektora Centrum po zatwierdzeniu przez zarząd. Zastępca dyrektora jest mianowany na trzy lata, z możliwością jednokrotnego przedłużenia mandatu na kolejną trzyletnią kadencję. Dyrektor odpowiada za rekrutację całego pozostałego personelu Centrum.”;

3)

artykuł 11 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 11 Program działań 1. Do dnia 30 września każdego roku dyrektor sporządza projekt programu działań na następny rok, wraz z projektem długoterminowego programu działań zawierającym orientacyjne prognozy na kolejne dwa lata, oraz przedkłada go zarządowi. 2. Do dnia 30 listopada każdego roku zarząd zatwierdza roczny i długoterminowy program działań.”;

4)

artykuł 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Na dochody Centrum składają się składki państw członkowskich, z wyłączeniem Danii, zgodnie ze skalą produktu narodowego brutto (PNB), płatności stanowiące wynagrodzenie za wykonane usługi oraz przychody różne.”;

5)

artykuł 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wnioski o wykonanie zadania złożone zgodnie z art. 2 ust. 2 mogą być uwarunkowane zapewnieniem zwrotu kosztów zgodnie z wytycznymi określonymi w zasadach finansowych Centrum, o których mowa w art. 15.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 405 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L405 - 35 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie

 • Dz. U. L405 - 29 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1933/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. cofające czasowo dostęp do ogólnych preferencji taryfowych Republice Białorusi

 • Dz. U. L405 - 19 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1932/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

 • Dz. U. L405 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.