Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 406 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 1928/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007–2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 406 POZ 7

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 406/7

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 1928/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007–2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 56, uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 traktatu (1), mając na uwadze, co następuje:

(1)

odniesienia dla władz budżetowych podczas corocznej procedury budżetowej, w rozumieniu pkt 37 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 14, w rozporządzeniu (EWG) nr 571/88 wprowadza się następujące zmiany: 1. Akapit pierwszy dodaje się tiret w brzmieniu: „– – 2. 2 000 000 EUR dla Bułgarii, 2 000 000 EUR dla Rumunii.”

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (2) przewiduje, że państwa członkowskie otrzymają zwrot kosztów aż do maksymalnej kwoty na jedno badanie, jako wkład w poniesione wydatki. W celu przeprowadzenia badań dotyczących struktury gospodarstw rolnych wymagane będzie znaczne finansowanie ze strony państw członkowskich i Wspólnoty, aby sprostać wymaganiom informacyjnym instytucji wspólnotowych. W związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii i w celu przeprowadzenia badań statystycznych dotyczących struktury gospodarstw rolnych w tych nowych państwach członkowskich w 2007 r., należy przewidzieć maksymalny wkład Wspólnoty w koszty każdego badania; to dostosowanie jest niezbędne ze względu na przystąpienie i nie było uwzględnione w Akcie przystąpienia. Niniejsza decyzja ustanawia, dla pozostałej części programu, kopertę finansową stanowiącą najważniejszy punkt

(2)

Akapity trzeci, czwarty i piąty otrzymują następujące brzmienie: „Kopertę finansową do celów realizacji niniejszego programu, w tym środki niezbędne dla zarządzania projektem Eurofarm, ustala się na 20 400 000 EUR na lata 20072009. Środki w skali roku zatwierdzają władze budżetowe w ramach limitów ram finansowych.” Artykuł 2

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 1 ust. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, 20 grudnia 2006 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego J. BORRELL FONTELLES Przewodniczący W imieniu Rady J. KORKEAOJA Przewodniczący

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 12. grudnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. (2) Dz.U. L 56 z 2.3.1988, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 204/2006 (Dz.U. L 34 z 7.2.2006, str. 3). (3) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 406 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L406 - 11 z 200630.12.2006

  Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Urugwajem dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w trakcie przystąpienia do wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L406 - 10 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Urugwajem

 • Dz. U. L406 - 9 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1930/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L406 - 8 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1929/2006 z dnia 23 października 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Urugwajem zgodnie z art. XXIV:6 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994, zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L406 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.