Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 406 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1929/2006 z dnia 23 października 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Urugwajem zgodnie z art. XXIV:6 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994, zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 406 POZ 8

L 406/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1929/2006 z dnia 23 października 2006 r.

30.12.2006

dotyczące wprowadzenia w życie porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Urugwajem zgodnie z art. XXIV:6 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994, zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, W załączniku 7 sekcji III części trzeciej (Kontyngenty taryfowe WTO, które zostaną otwarte przez właściwe władze wspólnotowe) do załącznika I rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 wprowadza się następujące zmiany w odniesieniu do kodu CN 0201 30 00: 1) a także mając na uwadze, co następuje: Definicję kontyngentu taryfowego dla 4000 ton „Mięso wysokiej jakości z bydła, świeżego, schłodzonego lub zamrożonego, bez kości: „Kawałki specjalnej lub dobrej jakości wołowiny uzyskanej ze zwierząt wypasanych wyłącznie na pastwiskach, odznaczających się żywą wagą rzeźną nie wyższą niż 460 kilogramów, nazywane ‘wołowiną specjalną masowaną’. Kawałki te mogą nosić litery ‘sc’ (special cuts)” zastępuje się definicją: „Mięso wysokiej jakości z bydła, świeże, schłodzone lub zamrożone, bez kości”. 2) W „Innych warunkach” wprowadza się tekst: „Kraj dostawcy: Urugwaj”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

uwzględniając wniosek Komisji,

(1)

Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 (1) ustanowiono nomenklaturę towarów, zwaną dalej „nomenklaturą scaloną”, i określono konwencyjne stawki celne Wspólnej Taryfy Celnej.

(2)

Decyzją 2006/997/WE (2) w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Urugwajem, Rada zatwierdziła w imieniu Wspólnoty wspomniane porozumienie w celu zamknięcia negocjacji rozpoczętych na podstawie art. XXIV:6 GATT 1994,

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, 23 października 2006. W imieniu Rady Przewodniczący J.-E. ENESTAM

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1758/2006 (Dz.U. L 335 z 1.12.2006, str. 1). (2) Patrz: str. 10 niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 406 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L406 - 11 z 200630.12.2006

  Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Urugwajem dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w trakcie przystąpienia do wspólnoty Europejskiej

 • Dz. U. L406 - 10 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Urugwajem

 • Dz. U. L406 - 9 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1930/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L406 - 7 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1928/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007–2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L406 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.