Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 409 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 409 POZ 1

Strona 1 z 4
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 409/1

I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,


L 409/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

a także mając na uwadze, co następuje:

1

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 ustanawia ramy, które mają służyć zapewnieniu zachowania i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa.

(2)

Realizacja celów zachowania i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa odbywa się dzięki zastosowaniu warunków regulujących dostęp do wód i zasobów, tj. ograniczaniu połowów i nakładu połowowego oraz dzięki zastosowaniu środków technicznych w odniesieniu do metod połowu, narzędzi oraz wielkości połowów.

(3)

W związku z tym, aby zapewnić należyte zarządzanie możliwościami połowowymi i zrealizować powyższe cele, należy monitorować działalność połowową za pomocą najbardziej odpowiednich środków. Kontroli wielkości połowów dokonuje się przede wszystkim poprzez zbieranie informacji na temat połowów, wyładunków, przeładunków, przewozu i sprzedaży, natomiast kontrolę nakładów połowowych przeprowadza się głównie poprzez zbieranie informacji o cechach statków, czasie trwania połowu i używanych narzędziach. Ponadto dzięki technologiom zdalnego sterowania organy odpowiedzialne za kontrolę połowów mają możliwość monitorowania obecności statków na danym obszarze. Zastosowanie tych wszystkich środków łącznie zwiększa dokładność informacji.

(4)

Art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, odpowiednio, stanowią, że w 2004 r. Rada miała podjąć decyzję w sprawie obowiązku elektronicznej rejestracji i przekazywania odpowiednich informacji o działalności połowowej, w tym wyładunku lub przeładunku połowów i o kartach sprzedaży, jak i w sprawie obowiązku wprowadzenia środków teledetekcji.

Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

1

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 409/3

(5)

Prowadzone w ostatnich latach przez państwa członkowskie i inne kraje projekty pilotażowe dotyczące elektronicznej rejestracji i raportowania oraz środków teledetekcji okazały się skuteczne i opłacalne.

(6)

Art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa stanowi, że kapitanowie statków rybackich Wspólnoty prowadzą dziennik połowowy rejestrujący ich działania.

1

(7)

Art. 22 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 stanowi, że produkty rybołówstwa sprzedaje się ze statku wyłącznie zarejestrowanym nabywcom lub na zarejestrowanych aukcjach.

(8)

Art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 stanowi, że przy pierwszej sprzedaży ośrodki aukcyjne lub inne upoważnione przez państwa członkowskie instytucje lub osoby odpowiedzialne za pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa przedkładają kartę sprzedaży właściwym władzom państwa członkowskiego, na którego terytorium odbyła się pierwsza sprzedaż.

(9)

Art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 stanowi, że kapitan każdego ze statków rybackich o całkowitej długości równej lub przekraczającej 10 metrów lub jego przedstawiciel po każdym rejsie, w ciągu 48 godzin od wyładunku, przedłoży deklarację właściwym organom państwa członkowskiego, w którym miał miejsce wyładunek.

Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 409 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L409 - 181 z 200630.12.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/1002/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające wspólne działanie 2001/554/WPZiB w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

 • Dz. U. L409 - 97 z 200630.12.2006

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 31 maja 2006 r. dotycząca poprawy zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi, określonych w Protokole 3 Układu Europejskiego

 • Dz. U. L409 - 86 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1968/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010)

 • Dz. U. L409 - 11 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.