Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 409 POZ 181

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/1002/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające wspólne działanie 2001/554/WPZiB w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 409 POZ 181

Strona 1 z 2
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 409/181

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej) Wspólne działanie Rady 2006/…/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające wspólne działanie 2001/554/WPZiB w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14,

L 409/182

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


30.12.2006

a także mając na uwadze, co następuje: (1) W dniu 20 lipca 2001 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2001/554/WPZiB w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem. (IUESB) . (2) W dniu 28 lipca 2006 r. Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel, zgodnie z art. 19 wspomnianego wspólnego działania, przedstawił sprawozdanie z realizacji wspólnego działania w związku z jego ewentualnym przeglądem. (3) W dniu 22 września 2006 r. wypełniając swe zadanie sprawowania nadzoru politycznego nad działaniami Instytutu, Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPB) przyjął do wiadomości to sprawozdanie oraz zalecił, by Rada zmieniła wspólne działanie stosownie do treści sprawozdania. (4) Wspólne działanie 2001/554/WPZiB powinno zostać odpowiednio zmienione,

1

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Dz.U. L 200 z 25.7.2001, str. 1

1

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 409/183

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2001/554/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Zadania Instytut przyczynia się do rozwoju WPZiB, w szczególności EPBiO, zgodnie z europejską strategią bezpieczeństwa. W tym celu prowadzi badania naukowe i dokonuje analiz kierunków polityki, organizuje seminaria oraz prowadzi działania informacyjne i komunikacyjne w tej dziedzinie. Działalność Instytutu między innymi przyczynia się do pogłębiania dialogu transatlantyckiego. Obejmuje ona system wymiany z innymi instytutami badawczymi oraz zespołami ekspertów zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza nim. Wyniki pracy Instytutu rozpowszechnia się na jak najszerszą skalę, z wyjątkiem informacji niejawnych, do których zastosowanie mają przepisy Rady dotyczące bezpieczeństwa określone w decyzji 2001/264/WE *. 2) art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Decyzje zarządu podejmowane są w drodze głosowania przedstawicieli państw członkowskich przy uzyskaniu kwalifikowanej większości; głosy ważone są zgodnie z art. 23 ust. 2 akapit trzeci Traktatu, bez uszczerbku dla art. 12 ust. 2 niniejszego wspólnego działania. Zarząd przyjmuje swój regulamin.”;

1

Dz. U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/952/WE (Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 18).”;

1

L 409/184

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

3)

w art. 6 dodaje się następujący ust. 3a: „3a. Po przyjęciu budżetu rocznego jednomyślną decyzją przedstawicieli państw członkowskich, jeżeli postanowi tak zarząd, uwzględniając konsekwencje finansowe, dyrektor może być wspierany przez zastępcę dyrektora, w szczególności w wykonywaniu zadań Instytutu zgodnie z art. 2. Dyrektor mianuje swojego zastępcę po zatwierdzeniu przez zarząd. Zastępca dyrektora jest mianowany na okres trzech lat, z możliwością jednorazowego przedłużenia mandatu na okres kolejnych trzech lat.”;

4)

art. 7 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 7 Personel 1. Personel Instytutu, składający się z naukowców i pracowników administracyjnych, posiada status personelu kontraktowego i jest rekrutowany spośród obywateli państw członkowskich. 2. Naukowcy Instytutu oraz zastępca dyrektora przyjmowani są na podstawie kompetencji i wiedzy naukowej dotyczącej WPZiB i, w szczególności, EPBiO w drodze sprawiedliwych i przejrzystych procedur konkursowych.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 409 POZ 181 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L409 - 97 z 200630.12.2006

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 31 maja 2006 r. dotycząca poprawy zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi, określonych w Protokole 3 Układu Europejskiego

 • Dz. U. L409 - 86 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1968/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010)

 • Dz. U. L409 - 11 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94

 • Dz. U. L409 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.