Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 409 POZ 86

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1968/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 409 POZ 86

Strona 1 z 3
L 409/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1968/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


L 409/87

a także mając na uwadze, co następuje: (1) Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii (zwany dalej „funduszem”) został ustanowiony w 1986 r. na mocy umowy z dnia 18 września 1986 r. zawartej pomiędzy rządem Irlandii oraz rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (zwanej dalej „umową”) w celu wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zachęcania do kontaktów, dialogu i pojednania między nacjonalistami a unionistami w całej Irlandii, z myślą o realizacji jednego z celów określonych w umowie angielsko-irlandzkiej z dnia 15 listopada 1985 r. (2) Uznając, że cele funduszu odzwierciedlają jej własne cele, Wspólnota wnosi wkłady finansowe do funduszu od 1989 roku. W latach 2005-2006 przeznaczono z budżetu Wspólnoty po 15 mln EUR na rok 2005 i 2006, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 177/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. dotyczącym wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii . Rozporządzenie to wygasa z dniem 31 grudnia 2006 r.

1

Dz. U. L 30 z 3.2.2005, str. 1.

1

L 409/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

(3)

Oceny przeprowadzone zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 177/2005 potwierdziły potrzebę dalszego wspierania działań funduszu, przy jednoczesnym dalszym wzmacnianiu synergii celów i koordynacji z interwencjami funduszy strukturalnych, w szczególności ze Specjalnym programem na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i granicznych hrabstwach Irlandii (zwanym dalej „programem PEACE”) ustanowionym zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych .

1

(4)

Proces pokojowy w Irlandii Północnej wymaga dalszego wspierania funduszu ze strony Wspólnoty po dniu 31 grudnia 2006 r. W uznaniu szczególnych działań w zakresie procesu pokojowego, na program PEACE przydzielono dodatkowe wsparcie z funduszy strukturalnych na okres 2007–2013, zgodnie z pkt. 22 załącznika II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 .

2

(5)

Na posiedzeniu w Brukseli w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. Rada Europejska wezwała Komisję do podjęcia niezbędnych kroków mających na celu zapewnienie ciągłego wsparcia Wspólnoty dla funduszu, w momencie jego wejścia w kluczową, końcową fazę działalności, do roku 2010.

Dz. U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 173/2005 (Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 3) oraz uchylone i zastąpione od dnia 1 stycznia 2007 r. rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, str. 25). Dz. U. L 210 z 31.7.2006, str. 25.

1 2

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 409/89

(6)

Głównym celem niniejszego rozporządzenia jest wspieranie pokoju i pojednania poprzez szerszy zakres działań niż działania objęte funduszami strukturalnymi, wykraczających poza zakres polityki Wspólnoty dotyczącej spójności gospodarczej i społecznej.

(7)

Wkład Wspólnoty do funduszu powinien przyjąć formę wkładów finansowych na lata 2007, 2008, 2009 i 2010, kończąc się więc jednocześnie z działalnością funduszu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 409 POZ 86 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L409 - 181 z 200630.12.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/1002/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające wspólne działanie 2001/554/WPZiB w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

 • Dz. U. L409 - 97 z 200630.12.2006

  Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 31 maja 2006 r. dotycząca poprawy zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi, określonych w Protokole 3 Układu Europejskiego

 • Dz. U. L409 - 11 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94

 • Dz. U. L409 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.