Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 409 POZ 97

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 31 maja 2006 r. dotycząca poprawy zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi, określonych w Protokole 3 Układu Europejskiego

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 409 POZ 97

Strona 1 z 26
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 409/97

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) RADA

Decyzja nr 1 /2005 Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 31 maja 2006 r.

dotycząca poprawy zasad handlu przetworzonymi produktami rolnymi, określonych w Protokole 3 Układu Europejskiego (2006/1001/WE)

RADA STOWARZYSZENIA, uwzględniając Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Bułgarii z drugiej strony , w szczególności art. 1 ust. 2 Protokołu 3 do niego,


1

Dz.U. L 358 z 31.12.1994, str. 3.

1

L 409/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

a także mając na uwadze, co następuje: (1) Protokół 3, zastąpiony Protokołem dostosowującym aspekty handlowe Układu Europejskiego , określa zasady handlu przetworzonymi produktami rolnymi między Wspólnotą i Bułgarią. Protokół 3 został ostatnio zmieniony decyzją nr 2/2002Rady Stowarzyszenia WE-Bułgaria . (2) Ostatnio wynegocjowano ułatwienia w handlu mające na celu ułatwienie konwergencji ekonomicznej w ramach przygotowań do przystąpienia oraz określenie koncesji w formie pełnej liberalizacji handlu niektórymi przetworzonymi produktami rolnymi, a w przypadku innych towarów w formie obniżonych stawek celnych lub kontyngentów taryfowych. (3) Na mocy art. 1 ust. 2 Protokołu 3, Rada Stowarzyszenia decyduje o wszelkich zmianach stawek celnych określonych w załącznikach I i II do Protokołu oraz o zwiększeniu lub zniesieniu kontyngentów taryfowych. Obowiązujące stawki celne mogą być obniżane w odpowiedzi na obniżki wynikające z wzajemnych koncesji dotyczących przetworzonych produktów rolnych.

2 1

Dz.U. L 112 z 29.4.1999, str. 3. Dz.U. L 18 z 23.1.2003, str. 23.

1 2

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 409/99

(4)

W przypadku przywozu niektórych towarów nie powinny być stosowane opłaty celne. W przypadku niektórych innych towarów należy otworzyć kontyngenty taryfowe; kontyngenty te należy zmniejszyć o ilości towarów objętych kontyngentami taryfowymi od dnia 1 października 2004 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1676/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przyjęcia środków autonomicznych i przejściowych dotyczących przywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii oraz wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Bułgarii oraz zgodnie z zarządzeniem Rady Ministrów Bułgarii nr 262 z dnia 27 września 2004 r., ostatnio zmienionym zarządzeniem nr 293 z dnia 2 listopada 2004 r.

1

(5)

W odniesieniu do przetworzonych produktów rolnych nie powinny być przyznawane refundacje wywozowe na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji .

2

(6)

W odniesieniu do wywożonych do Wspólnoty przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii nie powinny być przyznawane refundacje wywozowe,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Dz.U. L 301 z 28.9.2004, str. 1. Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24.

1 2

L 409/100

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

Artykuł 1 Od dnia 1 października 2004 r., stawki celne określone w załączniku I mają zastosowanie do przywozu do Wspólnoty towarów pochodzących z Bułgarii, wymienionych w tym załączniku. Od dnia 1 października 2004 r., stawki celne określone w załączniku II mają zastosowanie do wywozu do Bułgarii towarów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w tym załączniku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 409 POZ 97 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L409 - 181 z 200630.12.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/1002/WPZiB z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające wspólne działanie 2001/554/WPZiB w sprawie ustanowienia Instytutu Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

 • Dz. U. L409 - 86 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1968/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010)

 • Dz. U. L409 - 11 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94

 • Dz. U. L409 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1966/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.