Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 41 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, dotyczącego wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III i IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu

Data ogłoszenia:2006-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 41 POZ 1

13.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 41/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, dotyczącego wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III i IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu (2006/67/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze, uwzględniając wniosek Komisji, mając na uwadze, co następuje:

(5) (1) (4)

Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów w celu dodania nowych art. 11a i 14a, zmiany art. 17 ust. 1 Układu o stowarzyszeniu oraz zastąpienia załączników I, II, III i IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu.

Porozumienie w formie wymiany listów, parafowane dnia 23 czerwca 2005 r., powinno zostać zatwierdzone.

Artykuł 15 Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony (1) (zwanego dalej „Układem o stowarzyszeniu”), obowiązującego od dnia 1 maja 2002 r., stanowi, że Wspólnota i Jordania dokonują stopniowej liberalizacji wzajemnego handlu produktami rolnymi. Artykuł 10 ust. 1 lit. c) stanowi, że przepisy mające zastosowanie do produktów rolnych stosuje się odpowiednio do elementu rolnego przetworzonych produktów rolnych. Artykuł 17 ust. 1 stanowi, że począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r., Wspólnota i Jordania dokonują oceny sytuacji w celu określenia, jakie środki liberalizacji powinny zostać zastosowane przez Wspólnotę i Jordanię, z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r., dla osiągnięcia celu polegającego na dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi. Zaleceniem nr 1/2005 (2) Rada Stowarzyszenia UEJordania zaaprobowała plan działania w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, zawierający szczególne postanowienia dotyczące dalszej liberalizacji handlu produktami rolnymi i przetworzonymi produktami rolnymi.

Środki niezbędne do wykonania niniejszej decyzji powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (3),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(2)

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, dotyczące wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III i IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu.

Tekst Porozumienia w formie wymiany listów jest załączony do niniejszej decyzji.

(3) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(1) Dz.U. L 129 z 15.5.2002, str. 3. (2) Dz.U. L 228 z 3.9.2005, str. 10.

L 41/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2

13.2.2006

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc. 3. Komitet przyjmuje swój regulamin. Artykuł 4 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Porozumienia w formie wymiany listów, aby stało się ono wiążące dla Wspólnoty. Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2005 r. W imieniu Rady

M. BECKETT

Środki niezbędne do wykonania Protokołów 1 i 2 przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 2.

Artykuł 3

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet Zarządzający ds. Cukru ustanowiony w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 (1) lub, w odpowiednich przypadkach, przez komitety ustanowione w odpowiednich przepisach innych rozporządzeń dotyczących wspólnej organizacji rynków lub we Wspólnotowym Kodeksie Celnym ustanowionym w art. 248a rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 (2) (zwany dalej „Komitetem”).

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). (2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 41 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L41 - 3 z 200613.2.2006

    Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, dotyczące wzajemnych środków liberalizacji oraz zmiany Układu o stowarzyszeniu między WE a Jordanią, a także zastąpienia załączników I, II, III I IV oraz Protokołów 1 i 2 do tego Układu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.