Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 410 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 1 listopada 2006 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Europejskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 410 POZ 1

Strona 1 z 68
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 410/1

II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA DECYZJA Nr 2/2006 RADY STOWARZYSZENIA UE-BUŁGARIA z dnia 1 listopada 2006 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Europejskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (2006/1003/WE) RADA STOWARZYSZENIA, uwzględniając Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Bułgarią, z drugiej strony , zwany dalej „Umową”, podpisany w Brukseli dnia 8 marca 1993 1995 r., w szczególności art. 38 jego Protokołu 4, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Protokół 4 do Umowy przewiduje kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą a Bułgarią, Islandią, Norwegią, Rumunią, Szwajcarią (oraz Liechtensteinem) i Turcją. (2) Rozszerzenie systemu kumulacji jest pożądane, bowiem umożliwia stosowanie materiałów pochodzących ze Wspólnoty, Bułgarii, Rumunii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii (oraz Liechtensteinu), Wysp Owczych, Turcji lub z jakiegokolwiek innego kraju będącego stroną Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, na podstawie Deklaracji Barcelońskiej przyjętej na


1

Dz. U. L 358 z 31.12.1994, str. 3.

1

L 410/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

Konferencji Eurośródziemnomorskiej, która odbyła się w dniach 27-28 listopada 1995 r. , w celu wspierania handlu i propagowania integracji regionalnej. (3) Do celów wdrożenia rozszerzonego systemu kumulacji wyłącznie pomiędzy krajami, które spełniły niezbędne warunki oraz aby uniknąć przypadków obchodzenia ceł, konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących potwierdzania pochodzenia. (4) Towary będące przedmiotem tranzytu lub składowane w dniu, w którym zaczyna obowiązywać niniejsza decyzja powinny zostać objęte przepisami przejściowymi umożliwiającymi im korzystanie z rozszerzonego systemu kumulacji. (5) Uzasadnienie wykluczenia produktów rolnych pochodzących z Turcji w systemu kumulacji jest już nieważne. (6) Wspólna Deklaracja dotycząca dokonania oceny zmian w zasadach pochodzenia w wyniku modyfikacji Zharmonizowanego Systemu mogła być stosowana do dnia 31 grudnia 2004 r. i tym samym, po upływie tej daty, nie musi być zachowana w Protokole. (7) W celu skorygowania nieprawidłowości w poszczególnych wersjach językowych tekstu i rozbieżności pomiędzy nimi wymagane są pewne zmiany natury technicznej. (8) Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Układu oraz w celu ułatwienia prac użytkowników i organów administracji celnej niezbędnym jest zatem włączenie do nowego tekstu Protokołu wszystkich wymienionych przepisów, STANOWI CO NASTĘPUJE:

1

Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy

1

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 410/3

Artykuł 1 Protokół 4 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji wraz z odpowiednimi Wspólnymi Deklaracjami.

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Stosuje się ją od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej przyjęcia. Sporządzono w Brukseli, dnia 1 listopada 2006 r.

W imieniu Rady Stowarzyszenia Przewodniczący

I. KALFIN

L 410/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

PROTOKÓŁ 4 DOTYCZĄCY DEFINICJI POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE” ORAZ METOD WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 410/5

SPIS TREŚCI TYTUŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Definicje TYTUŁ II DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE” Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 Wymogi ogólne Kumulacja we Wspólnocie Kumulacja w Bułgarii Produkty całkowicie uzyskane Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie Jednostka kwalifikacyjna Akcesoria, części zapasowe i narzędzia Zestawy Elementy neutralne TYTUŁ III WYMOGI TERYTORIALNE Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Zasada terytorialności Transport bezpośredni Wystawy

L 410/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 410 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L410 - 178 z 200630.12.2006

    Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia dwustronnych umów między odpowiednio Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii oraz Rumunią ustanawiających procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług spoleczeństwa informacyjnego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.