Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 410 POZ 178

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia dwustronnych umów między odpowiednio Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii oraz Rumunią ustanawiających procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług spoleczeństwa informacyjnego

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 410 POZ 178

Strona 1 z 16
L 410/178

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

DECYZJA RADY

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie zawarcia dwustronnych umów między odpowiednio Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii oraz Rumunią ustanawiających procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego

(2006/1004/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 133 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,


uwzględniając wniosek Komisji,

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 410/179

a także mając na uwadze, iż dobiegły końca negocjacje nad dwustronnymi umowami miedzy odpowiednio Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii oraz Rumunią ustanawiającymi procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, które to umowy powinny zostać zatwierdzone,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty umowy dwustronne miedzy odpowiednio Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii oraz Rumunią ustanawiające procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

Tekst umów wraz z załącznikami jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umów, aby stały się wiążące dla Wspólnoty, oraz do przekazania w imieniu Wspólnoty noty przewidzianej w art. 16 umów .

1

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r. W imieniu Rady J. KORKEAOJA Przewodniczący

_________________

Data wejścia w życie umów zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.

1

L 410/180

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

UMOWA MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I REPUBLIKĄ BUŁGARII USTANAWIAJĄCA PROCEDURĘ UDZIELANIA INFORMACJI W DZIEDZINIE PRZEPISÓW TECHNICZNYCH ORAZ PRZEPISÓW DOTYCZACYCH USŁUG SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 410/181

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA BUŁGARII, zwana dalej „Bułgarią”

z drugiej strony,

zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Bułgarii z drugiej strony , w szczególności cele określone w jego art. 1,

1

UWZGLĘDNIAJĄC procedurę informacyjną dotyczącą przepisów technicznych oraz przepisów społeczeństwa informacyjnego stosowaną we Wspólnocie Europejskiej ,

2

Dz.U. L 358 z 31.12.1994, str. 3. Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37). Dyrektywa zmieniona dyrektywą 98/48/WE (Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18).

1 2

L 410/182

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

ZWAŻYWSZY na zobowiązanie Umawiających się Stron do wspierania harmonijnych stosunków gospodarczych między nimi,

ZWAŻYWSZY na obecną współpracę między Umawiającymi się Stronami w dziedzinie technicznych barier w handlu oraz osiągnięte w jej ramach porozumienie co do rozszerzenia na Bułgarię obowiązującej we Wspólnocie procedury informacyjnej dotyczącej przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 410 POZ 178 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L410 - 1 z 200630.12.2006

    Decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia UE-Bułgaria z dnia 1 listopada 2006 r. zmieniająca Protokół 4 do Układu Europejskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.