Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 413 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1993/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące wywozu mleka i przetworów mlecznych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 413 POZ 1

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 413/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1993/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące wywozu mleka i przetworów mlecznych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 41, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Artykuł 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/2006 z dnia 17 sierpnia 2006 r. ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych1 stanowi, że w celu przyznania refundacji produkty muszą spełniać odpowiednie wymogi rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego2. W szczególności produkty te muszą być przygotowane w zatwierdzonych zakładach i spełniać wymogi dotyczące znaku jakości zdrowotnej określone w art. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 853/2004. Decyzja Komisji 2006/.../WE (C(2006) 7028) z dnia 22 grudnia 2006 r. ustanawiająca środki przejściowe przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w Bułgarii i Rumunii3 ustanawia środki mające na celu ułatwienie przejścia od systemu obowiązującego obecnie w Bułgarii i Rumunii do systemu wynikającego ze stosowania wspólnotowego prawodawstwa weterynaryjnego. Zgodnie z art. 3 wspomnianej decyzji, państwa członkowskie zezwalają w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.2007 r. na obrót


(2)

1 2 3

Dz.U. L 234 z 29.8.2006, str. 4. Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2005 (Dz.U. L 338 z 22.12.2005, str. 83). Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

L 413/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

produktami, które zostały wyprodukowane w Bułgarii i Rumunii przed datą ich przystąpienia do Unii, w zakładach mających zezwolenie na wywóz przetworów mlecznych do Wspólnoty, pod warunkiem że produkty te mają wspólnotowy znak jakości zdrowotnej danego zakładu oraz że towarzyszy im dokument potwierdzający, że zostały wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 2007 r. (3) Należy zatem wprowadzić odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 i ustanowić, że produkty, które są zgodne z przepisami art. 3 decyzji 2006/.../WE (C(2006) 7028) i które mogą być wprowadzone do obrotu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., mogą kwalifikować się do refundacji wywozowej. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 produkty, które zostały wyprodukowane w Bułgarii i Rumunii w zakładach mających zezwolenie na wywóz produktów do Wspólnoty przed dniem przystąpienia i które są wywożone ze Wspólnoty w okresie od dnia przedmiotowego przystąpienia do dnia 31 grudnia 2007 r., kwalifikują się do refundacji wywozowej, pod warunkiem że spełniają wymogi art. 3 lit. a) decyzji 2006/.../WE (C(2006) 7028) oraz że towarzyszy im dokument, o którym mowa w załączniku II do decyzji Komisji 2004/438/WE4 i do którego dodaje się następujący zapis: „Wyprodukowano przed dniem 1 stycznia 2007 r. zgodnie z decyzją Komisji 2006/.../WE”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii i począwszy od dnia jego obowiązywania. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do zgłoszeń wywozowych przyjętych w okresie od dnia jego wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji Mariann FISCHER BOEL Członek Komisji

4

Dz.U. L 154 z 30.4.2004, str. 72.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 413 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L413 - 3 z 200630.12.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.