Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 413 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r. otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 413 POZ 3

Strona 1 z 3
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 413/3

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1994/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r.

otwierające wspólnotowe kontyngenty taryfowe na 2007 r. w odniesieniu do owiec, kóz, mięsa baraniego i koziego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2529/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa baraniego i koziego1, w szczególności jego art. 16 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Należy otworzyć wspólnotowe kontyngenty taryfowe na mięso baranie i kozie na rok 2007. Opłaty celne i ilości, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2529/2001 należy ustalić zgodnie z poszczególnymi umowami międzynarodowymi obowiązującymi w roku 2007. Rozporządzenie Rady (WE) nr 312/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wykonania dla Wspólnoty przepisów dotyczących taryfy celnej ustanowionych w Układzie ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Chile z drugiej strony2, przewiduje dodatkowy dwustronny kontyngent taryfowy w wysokości 2 000 ton, zwiększany co roku o 10 %, otwarty dla produktu objętego kodem 0204 od dnia 1 lutego 2003 r. Należy zatem dodać 200 dodatkowych ton do kontyngentu w ramach GATT/WTO dla Chile i w roku 2007 nadal zarządzać obydwoma kontyngentami w identyczny sposób. Niektóre kontyngenty taryfowe dla produktów na bazie mięsa baraniego i koziego zostały ustanowione dla krajów AKP w ramach Umowy z Cotonou3. Niektóre kontyngenty ustala się na okres od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. Ponieważ zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przywozem zarządza się w ramach roku kalendarzowego, w przypadku przedmiotowych kontyngentów ilości określone dla roku 2007 stanowią sumę połowy


Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1). Dz.U. L 46 z 20.2.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 305/2005 (Dz.U. L 52 z 25.2.2005, str. 6). Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.

(2)

(3) (4)

1 2 3

L 413/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

ilości ustalonych na okres od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 czerwca 2007 r. i połowy ilości ustalonych na okres od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. (5) Należy ustalić ekwiwalent wagowy tusz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wspólnotowych kontyngentów taryfowych. Ponadto w związku z tym, że niektóre kontyngenty taryfowe przewidują opcję przywozu albo żywych zwierząt, albo ich mięsa, wymagane jest stosowanie współczynnika konwersji. W drodze odstępstwa od rozporządzenia Komisji (WE) nr 1439/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. ustalającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3013/89 w odniesieniu do przywozu i wywozu produktów sektora mięsa baraniego i koziego4, kontyngenty na produkty z mięsa baraniego i koziego powinny być zarządzane zgodnie z przepisami art. 16 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2529/2001. Należy tego dokonać zgodnie z art. 308a, art. 308b i art. 308c ust. l rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w zakresie wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny5. Kontyngenty taryfowe w ramach niniejszego rozporządzenia nie powinny być początkowo uważane za bliskie wykorzystania w rozumieniu art. 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 przy zastosowaniu zarządzania zgodnie z zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”. Dlatego organy celne powinny odstąpić od wymagania zabezpieczenia w odniesieniu do towarów początkowo przywożonych w ramach niniejszych kontyngentów zgodnie z art. 308c ust. l i art. 248 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 413 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L413 - 1 z 200630.12.2006

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1993/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące wywozu mleka i przetworów mlecznych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.