Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 3

Tytuł:

Umowa Partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 3

Strona 1 z 17
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/3

UMOWA Partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”,

z jednej strony

Republika Zielonego Przylądka, zwana dalej „Zielonym Przylądkiem”,

z drugiej strony

zwane dalej „Stronami”,

UWZGLĘDNIAJĄC ścisłą współpracę między Wspólnotą a Zielonym Przylądkiem, w szczególności w kontekście Umowy z Kotonu oraz ich wspólne pragnienie dalszego rozwijania tych stosunków,


UWZGLĘDNIAJĄC pragnienie obu Stron wspierania racjonalnej eksploatacji swoich zasobów połowowych w drodze wzmożonej współpracy,

BIORĄC POD UWAGĘ postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza,

UZNAJĄC, że Zielony Przylądek wykonuje władzę suwerenną lub jurysdykcję w strefie rozciągającej się do 200 mil morskich, licząc od linii podstawowych zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza,

ZDECYDOWANE stosować decyzje i zalecenia Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego, zwanej dalej „ICCAT”,

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w kodeksie postępowania odpowiedzialnego rybołówstwa przyjętym na konferencji FAO w 1995 r.,

ZDECYDOWANE współpracować we wspólnym interesie na rzecz wprowadzenia odpowiedzialnego rybołówstwa w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morskich,

PRZEKONANE, że taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie przez każdą ze Stron będą się wzajemnie uzupełniać, zapewniając spójność polityk i synergię podejmowanych starań,

ZDECYDOWANE ustanowić w tym celu dialog w celu określenia sektorowej polityki rybołówstwa na Zielonym Przylądku i ustalenia stosownych środków gwarantujących skuteczne wdrażanie tej polityki oraz zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa w jej realizację,

PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków Wspólnoty na wodach terytorialnych Zielonego Przylądka oraz wsparcie Wspólnoty dla wprowadzenia odpowiedzialnych połowów na tych wodach,

ZDECYDOWANE nawiązać bliższą współpracę gospodarczą w zakresie rybołówstwa i działań pokrewnych poprzez wprowadzenie i rozwój wspólnych przedsięwzięć, w które zaangażują się przedsiębiorstwa obu Stron,

L 414/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Przedmiot Niniejsza umowa ustanawia zasady i procedury regulujące: — gospodarczą, finansową, techniczną i naukową współpracę w dziedzinie rybołówstwa mającą na celu wprowadzenie odpowiedzialnego rybołówstwa na wodach terytorialnych Zielonego Przylądka, gwarantującą ochronę i zrównoważone wykorzystywanie zasobów połowowych oraz rozwój sektora rybołówstwa na Zielonym Przylądku; — warunki dostępu wspólnotowych statków rybackich do wód terytorialnych Zielonego Przylądka; — współpracę dotyczącą rozwiązań w zakresie kontroli połowów na wodach terytorialnych Zielonego Przylądka mających gwarantować spełnienie wyżej opisanych warunków, skuteczność środków gwarantujących ochronę zasobów rybnych i zarządzanie nimi oraz zwalczanie nielegalnych, niezgłoszonych i nieuregulowanych połowów; — partnerstwo pomiędzy przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na rozwój działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa i działań pokrewnych, we wspólnym interesie Stron. Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszej umowy: a) „władze Zielonego Przylądka” oznaczają rząd Zielonego Przylądka; b) „władze Wspólnoty” oznaczają Komisję Europejską; c) „wody terytorialne Zielonego Przylądka” oznaczają wody podlegające w zakresie rybołówstwa jurysdykcji Zielonego Przylądka lub jego władzy suwerennej; d) „statek rybacki” oznacza jakikolwiek statek wyposażony w narzędzia połowowe do handlowej eksploatacji żywych zasobów wodnych; e) „statek wspólnotowy” oznacza statek rybacki pływający pod banderą państwa członkowskiego i zarejestrowany we Wspólnocie; f) „wspólne przedsiębiorstwo” oznacza przedsiębiorstwo prowadzące działalność komercyjną związaną z rybołówstwem lub działaniami pokrewnymi, założone na

Zielonym Przylądku przez właścicieli statków lub przedsiębiorstwa krajowe z państw Stron; g) „wspólny komitet” oznacza komitet złożony z przedstawicieli Wspólnoty i Zielonego Przylądka, którego funkcje opisano w art. 9 niniejszej umowy; h) „przeładunek” oznacza transfer części lub całości połowu statku rybackiego na inny statek rybacki w porcie lub na pełnym morzu; i) „armator” oznacza osobę prawnie odpowiedzialną za statek rybacki, pływający pod jej kierunkiem i kontrolą; j) „marynarze AKP” oznaczają marynarzy będącyclu obywatelami państwa spoza Europy, które jest sygnatariuszem Umowy z Kotonu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L414 - 95 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

 • Dz. U. L414 - 85 z 200630.12.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L414 - 84 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L414 - 81 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. stwierdzająca, zgodnie z art. 104 ust. 8, że działania podjęte przez Polskę w odpowiedzi na zalecenie Rady skierowane zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską są nieskuteczne

 • Dz. U. L414 - 78 z 200630.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/140/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L414 - 75 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2007

 • Dz. U. L414 - 74 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2007

 • Dz. U. L414 - 72 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 68 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 66 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2033/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 58 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 43 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynku cukru z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 40 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1607/2000, (WE) nr 1622/2000 i (WE) nr 2729/2000 dotyczące sektora wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 29 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 26 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2028/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w zakresie zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750, należącego do grupy mikroorganizmów, jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L414 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

 • Dz. U. L414 - 0 z 200630.12.2006

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.