Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 40

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1607/2000, (WE) nr 1622/2000 i (WE) nr 2729/2000 dotyczące sektora wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 40

L 414/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2030/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1607/2000, (WE) nr 1622/2000 i (WE) nr 2729/2000 dotyczące sektora wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 1607/2000, (WE) nr 1622/2000 i (WE) nr 2729/2000.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 58, art. 46 ust. 1 i art. 72 ust. 4,

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Załącznik IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1607/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, w szczególności tytułu odnoszącego się do wina gatunkowego produkowanego w określonych regionach (2) wymienia musujące wina gatunkowe por, których cuvée może mieć stężenie alkoholu mniejsze niż 9,5 % objętościowego. W załączniku tym należy wprowadzić zmiany, aby uwzględnić wina produkowane w Rumunii.

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1607/2000 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2 W załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1622/2000 dodaje się lit. o) w następującym brzmieniu:

„o) w winach rumuńskich:

(2)

Załącznik XIII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1622/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (3) zawiera odstępstwa w odniesieniu do zawartości lotnego kwasu winowego, ustanowionej w załączniku V część B pkt 1 do rozporządzenia (WE) nr 1493/1999. Należy dostosować ten załącznik ze względu na przystąpienie Rumunii.

— 25 milirównoważników na litr w winach gatunkowych produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) spełniających wymogi do opisania jako DOC–CT,

— 30 milirównoważników na litr w winach gatunkowych produkowanych w określonym regionie geograficznym (psr) spełniających wymogi do opisania jako DOC–CIB.”.

(3)

Artykuł 11 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2729/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie kontroli w sektorze wina (4) określa minimalną liczbę próbek do pobrania każdego roku do celów banku danych analitycznych, o którym mowa w art. 10 wymienionego rozporządzenia. Ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumuni należy określić liczbę próbek do pobierania w tych państwach.

Artykuł 3 W art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2729/2000 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

„— 30 próbek w Bułgarii, — 20 próbek w Republice Czeskiej, — 200 próbek w Niemczech, — 50 próbek w Grecji, — 200 próbek w Hiszpanii, — 400 próbek we Francji,

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2165/2005 (Dz.U. L 345 z 28.12.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 185 z 25.7.2000, str. 17. (3) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1507/2006 (Dz.U. L 280 z 12.10.2006, str. 9). (4) Dz.U. L 316 z 15.12.2000, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 262/2006 (Dz.U. L 46 z 16.2.2006, str. 22).

30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/41

— 400 próbek we Włoszech, — 10 próbek na Cyprze, — 4 próbki w Luksemburgu, — 50 próbek na Węgrzech, — 4 próbki na Malcie, — 50 próbek w Austrii, — 50 próbek w Portugalii, — 70 próbek w Rumunii,

— 20 próbek w Słowenii, — 15 próbek w Słowacji, — 4 próbki w Zjednoczonym Królestwie.”. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej i z dniem, w którym nastąpiło wejście w życie tego traktatu.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 414/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK IV Wykaz gatunkowych win musujących por, których cuvée może mieć stężenie alkoholu mniejsze niż 9,5 % objętościowego WŁOCHY — Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene — Montello e Colli Asolani. RUMUNIA — Muscat Spumant Bucium — Muscat Spumant Dealu Mare — Muscat Spumant Murfatlar — Muscat Spumant Alba Iulia — Muscat Spumant Iași — Muscat Spumant Huși — Muscat Spumant Panciu — Muscat Spumant Șimleul Silvaniei — Muscat Spumant Sebeș Apold — Muscat Spumant Târnave”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L414 - 95 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

 • Dz. U. L414 - 85 z 200630.12.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L414 - 84 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L414 - 81 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. stwierdzająca, zgodnie z art. 104 ust. 8, że działania podjęte przez Polskę w odpowiedzi na zalecenie Rady skierowane zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską są nieskuteczne

 • Dz. U. L414 - 78 z 200630.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/140/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L414 - 75 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2007

 • Dz. U. L414 - 74 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2007

 • Dz. U. L414 - 72 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 68 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 66 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2033/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 58 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 43 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynku cukru z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 29 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 26 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2028/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w zakresie zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750, należącego do grupy mikroorganizmów, jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L414 - 3 z 200630.12.2006

  Umowa Partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

 • Dz. U. L414 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

 • Dz. U. L414 - 0 z 200630.12.2006

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.