Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 43

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynku cukru z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 43

Strona 1 z 14
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/43

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2031/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynku cukru z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 192/2002, (WE) nr 950/2006 oraz (WE) nr 951/2006,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 4 ust. 3,


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 56,

Bułgarii

i

Rumunii,

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 192/2002 wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje: 1) W art. 4 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

(1)

Niezbędne jest wprowadzenie pewnych zmian do kilku rozporządzeń Komisji wspólnej organizacji rynku cukru w celu wania z powodu przystąpienia Bułgarii i Unii Europejskiej.

technicznych w sprawie ich dostosoRumunii do

„c) w sekcji 20 pozwolenia jeden z wpisów wymienionych w załączniku II.”;

2) Załącznik staje się załącznikiem I;

(2)

Wpisy zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 192/2002 z dnia 31 stycznia 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub WE/KTZ (1) są we wszystkich językach państw członkowskich. Należy dodać te wpisy w języku bułgarskim i rumuńskim.

3) Tekst załącznika do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik II.

Artykuł 2 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 950/2006 zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Wpisy zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi (2) są we wszystkich językach państw członkowskich. Należy dodać te wpisy w języku bułgarskim i rumuńskim.

Artykuł 3 W rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 6 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

(4)

Wpisy zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru (3) są we wszystkich językach państw członkowskich. Należy dodać te wpisy w języku bułgarskim i rumuńskim.

„2. Sekcja 20 wniosku o pozwolenie oraz pozwolenia zawiera jeden z wpisów wymienionych w części A załącznika.

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 55. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 96/2004 (Dz.U. L 15 z 22.1.2004, str. 3). (2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 1. (3) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24.

3. Pozwolenie na wywóz wydawane jest na ilość zawartą w odpowiednim ogłoszeniu o rozstrzygnięciu przetargu. W sekcji 22 pozwolenia wskazuje się stawkę refundacji wywozowej ustalonej w tym ogłoszeniu, wyrażoną w EUR. Sekcja zawiera jeden z wpisów wymienionych w części B załącznika.”;

L 414/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

2) Artykuł 7 otrzymuje następujące brzmienie: „Artykuł 7 Pozwolenie na wywóz cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego bez refundacji Jeżeli cukier, izoglukoza lub syrop inulinowy znajdujące się w swobodnym obrocie na rynku wspólnotowym i nietraktowane jako produkty »pozakwotowe« mają być objęte wywozem bez refundacji, sekcja 22 wniosku o pozwolenie i pozwolenia zawiera jeden z wpisów wymienionych w części C załącznika, stosownie do danego produktu.”; 3) W art. 14 ust. 3 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L414 - 95 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

 • Dz. U. L414 - 85 z 200630.12.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L414 - 84 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L414 - 81 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. stwierdzająca, zgodnie z art. 104 ust. 8, że działania podjęte przez Polskę w odpowiedzi na zalecenie Rady skierowane zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską są nieskuteczne

 • Dz. U. L414 - 78 z 200630.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/140/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L414 - 75 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2007

 • Dz. U. L414 - 74 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2007

 • Dz. U. L414 - 72 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 68 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 66 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2033/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 58 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 40 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1607/2000, (WE) nr 1622/2000 i (WE) nr 2729/2000 dotyczące sektora wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 29 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 26 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2028/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w zakresie zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750, należącego do grupy mikroorganizmów, jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L414 - 3 z 200630.12.2006

  Umowa Partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

 • Dz. U. L414 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

 • Dz. U. L414 - 0 z 200630.12.2006

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.