Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 81

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. stwierdzająca, zgodnie z art. 104 ust. 8, że działania podjęte przez Polskę w odpowiedzi na zalecenie Rady skierowane zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską są nieskuteczne

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 81

Strona 1 z 3
30.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 414/81

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 28 listopada 2006 r. stwierdzająca, zgodnie z art. 104 ust. 8, że działania podjęte przez Polskę w odpowiedzi na zalecenie Rady skierowane zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską są nieskuteczne (2006/1014/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

realizacji postanowień Traktatu oraz Paktu na rzecz stabilności i wzrostu w sposób ścisły i terminowy.


(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 8,

uwzględniając zalecenie Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 104 Traktatu państwa członkowskie są zobowiązane do unikania nadmiernego deficytu budżetowego.

(2)

Celem Paktu na rzecz stabilności i wzrostu są sprawne finanse państwa jako sposób wzmocnienia warunków sprzyjających stabilności cen oraz osiągnięciu silnego trwałego wzrostu przyczyniającego się do tworzenia miejsc pracy. Pakt na rzecz stabilności i wzrostu obejmuje rozporządzenie (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (1), które zostało przyjęte w celu umożliwienia szybkiej korekty nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Decyzja Eurostatu z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie sektorowej klasyfikacji systemów emerytalnych (3) stanowi, że kapitałowe systemy emerytalne nie mogą być klasyfikowane jako systemy ubezpieczeń społecznych. Tego rodzaju systemy nie mogą zatem zostać uznane za część sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wspomniana decyzja była decyzją ramową, wymagała zatem dwustronnych rozmów z państwami członkowskimi przed jej wprowadzeniem w życie. W trakcie tych rozmów przedstawiciele Eurostatu przyznali, że „niektóre państwa członkowskie mogą potrzebować okresu przejściowego przed wejściem w życie decyzji, który pozwoli na uniknięcie zakłóceń w realizacji polityki budżetowej” (4). Okres przejściowy wyznaczony przez Eurostat upływa wraz z pierwszą notyfikacją fiskalną w roku 2007, której należy dokonać do dnia 1 kwietnia 2007 r. Polska zdecydowała się skorzystać z okresu przejściowego. W wyniku tego składki na ubezpieczenie społeczne oraz inne dochody (a także poniesione wydatki) kapitałowych systemów emerytalnych są uznawane za dochody (oraz wydatki) sektora instytucji rządowych i samorządowych, co sprawia, że wielkości deficytu oraz zadłużenia są nieco mniejsze niż zazwyczaj. W decyzji 2005/183/WE (5) z dnia 5 lipca 2004 r. ustalono, zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, że w Polsce istnieje nadmierny deficyt.

(5)

(3)

Rezolucja Rady Europejskiej przyjęta w Amsterdamie dnia 17 czerwca 1997 r. (2) wezwała wszystkie strony, a mianowicie państwa członkowskie, Radę i Komisję, do

(1) Dz.U. L 209 z 2.8.1997, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1056/2005 (Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 5). (2) Dz.U. C 236 z 2.8.1997, str. 1.

(3) Komunikaty prasowe Eurostatu nr 30/2004 z dnia 2 marca 2004 r. i nr 117/2004 z dnia 23 września 2004 r. oraz rozdział I.1.3 podręcznika Eurostatu dotyczącego deficytu i zadłużenia budżetowego – Klasyfikacja kapitałowych systemów emerytalnych oraz wpływ na finanse publiczne, dostępnego na następującej stronie internetowej: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/ KS-BE-04-002/EN/KS-BE-04-002-EN.PDF (4) Porównaj: przypis 3. (5) Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 18.

L 414/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

(6)

Ponadto zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1467/97, dnia 5 lipca 2004 r. Rada skierowała do władz polskich zalecenie zlikwidowania nadmiernego deficytu w jak najkrótszym terminie i podjęcia działań średniookresowych mających na celu obniżenie deficytu budżetowego poniżej 3 % PKB do roku 2007 w sposób wiarygodny i trwały, zgodnie ze ścieżką redukcji deficytu wytyczoną w programie konwergencji przedstawionym przez władze w maju 2004 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 414 POZ 81 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L414 - 95 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

 • Dz. U. L414 - 85 z 200630.12.2006

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L414 - 84 z 200630.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a rządem Malezji dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L414 - 78 z 200630.12.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/140/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L414 - 75 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2037/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2007

 • Dz. U. L414 - 74 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2007

 • Dz. U. L414 - 72 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2035/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 68 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2034/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 66 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2033/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 58 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2007

 • Dz. U. L414 - 43 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynku cukru z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 40 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1607/2000, (WE) nr 1622/2000 i (WE) nr 2729/2000 dotyczące sektora wina ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 29 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. dostosowujące rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L414 - 26 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2028/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 600/2005 w zakresie zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750, należącego do grupy mikroorganizmów, jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L414 - 3 z 200630.12.2006

  Umowa Partnerska w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

 • Dz. U. L414 - 1 z 200630.12.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

 • Dz. U. L414 - 0 z 200630.12.2006

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.