Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. przyjmująca plan prac na 2006 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

Data ogłoszenia:2006-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 10

Strona 10 z 17

— zapewnienie lepszej wiarygodności informacji podawanych do publicznej wiadomości na stronach internetowych poprzez analizę najlepszych praktyk i proponowanie wspólnych rozwiązań;

— wspieranie oceny i dalszego opracowywania projektów najlepszych praktyk dotyczących krajowej i transgranicznej elektronicznej dokumentacji medycznej (23), elektronicznych skierowań oraz elektronicznych recept;

— wspieranie działań skupionych na promowaniu europejskiego portalu zdrowia publicznego, w tym podawaniu linków do odpowiednich źródeł informacji, w celu poprawy dostępności informacji zdrowotnej opartej na dowodach naukowych i adresowanej do personelu medycznego oraz świadomych obywateli;


— skuteczniejsze dostarczanie we właściwym czasie wiarygodnych informacji o przyczynach zgonów; Działania w celu zbadania możliwości wprowadzenia w całym UE elektronicznego aktu zgonu;

— wspieranie promocji zdrowia przy wykorzystaniu narzędzi semantycznych oraz rozwoju onkologii prewencyjnej przy zastosowaniu narzędzi informatycznych związanych z ochroną zdrowia, w szczególności w celu umożliwienia dostarczania „inteligentnej informacji” dla lekarzy medycyny i obywateli;

— wspieranie już istniejących inicjatyw w celu dalszego monitorowania i opracowywania map drogowych dotyczących e-Zdrowia opracowywanych przez państwa członkowskie oraz badanie sposobów, np. w ramach warsztatów roboczych, identyfikacji przez państwa członkowskie źródeł finansowania, oraz wspierania i rozwijania własnych inwestycji w e-Zdrowie.

2.1.6. Wspieranie wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinie dobrych praktyk (art. 3 ust. 2 lit. d), Załącznik – pkt 1.7.) Nadaje się priorytet następującym działaniom: — wspieranie działań w dziedzinie harmonizacji praktyk informowania o działalności szpitali, w szczególności w celu poprawy jakości i porównywalności informacji związanej z kodyfikacją procedur medycznych oraz w celu oceny i określania stosowania mechanizmów finansowych (takich jak jednorodne grupy pacjentów) w EU;

— rozważenie możliwości stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Podstawowej Opieki Medycznej w UE. Tam, gdzie propozycje dotyczą również wydatków na opiekę zdrowotną, należy rozważyć podanie linków do systemu rachunków zdrowia;

(23) Elektroniczny system odsyłania pacjentów od jednego specjalisty zdrowotnego do drugiego, w tym odsyłania transgranicznego (14).

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/39

— wymianę najlepszych praktyk, tworzenie sieci kontaktów między pacjentami a opiekunami, i związane z tym szkolenie dotyczące chorób wymienionych w pkt. 2.1.4. (np. stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona). Stworzone będą linki do bieżących prac w ramach Komitetu Ochrony Socjalnej poprzez otwartą metodę koordynacji dotyczącą opieki zdrowotnej i długoterminowej opieki związanej ze starzeniem się. 2.1.7. Ocena wpływu na zdrowie (art. 3 ust. 2 lit. c), Załącznik – pkt 1.5.) Wykorzystując metodologię oceny wpływu na zdrowie na szczeblu wspólnotowym opracowaną wcześniej dla Komisji, prace skupiać się będą na opracowywaniu i stosowaniu metodologii w odniesieniu do poszczególnych wniosków i obszarów polityk, jak również na ustanowieniu odpowiednich struktur wspomagających, które dostarczałyby dowody i dane pozwalające na ocenę wpływu. 2.1.8. Współpraca między państwami członkowskimi (art. 3 ust. 2 lit. d), Załącznik – pkt 1.5.) Prowadzone będą prace w oparciu o analizę przeprowadzoną na wysokim szczeblu i dotyczącą mobilności pacjentów i zmian w opiece zdrowotnej w Unii Europejskiej, które będą wspierać prace Grupy Wysokiego Szczebla ds. usług zdrowotnych i opieki medycznej. Prace te będą w szczególności dotyczyć rozwijania ram dla dokonywania transgranicznego zakupu i dostarczania usług medycznych; projekty pilotażowe dla europejskich sieci ośrodków referencyjnych; kwestie odnoszące się do mobilności personelu medycznego; opracowywanie i pilotowanie metodologii oceny wpływu na zdrowie systemów opieki zdrowotnej; dzielenie się najlepszymi praktykami i wiedzą specjalistyczną związaną z bezpieczeństwem pacjentów; oraz wspieranie prac związanych z innymi kwestiami potencjalnej współpracy na szczeblu europejskim, takimi jak opieka paliatywna czy właściwe stosowanie produktów farmaceutycznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 52 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 492)

 • Dz. U. L42 - 46 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 491)

 • Dz. U. L42 - 26 z 200614.2.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB w paszach i środkach spożywczych (notyfikowane jako dokument nr C(2006) 235) (1)

 • Dz. U. L42 - 24 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L42 - 22 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 937/2001, (WE) nr 1852/2003 i (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L42 - 20 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L42 - 1 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.