Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 12

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. przyjmująca plan prac na 2006 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

Data ogłoszenia:2006-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 12

Strona 12 z 17

Od czasu rozpoczęcia działalności przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (3) w 2005 r., działania związane z oceną ryzyka, które były wcześniej wspierane w ramach programu zdrowia publicznego, a obecnie podlegają kompetencji ECDC (np. nadzór) nie będą już wspierane w ramach niniejszego zaproszenia. Natomiast niniejsze zaproszenie, które zostało wystosowane w porozumieniu z ECDC, ma na celu promowanie działań wspierających zarządzanie ryzykiem. Komisja i ECDC zapewnią, by działania te nie były powielane. Działania dotyczące zwalczania zagrożenia umyślnym uwalnianiem środków biologicznych będą podejmowane równocześnie z istniejącymi działaniami dotyczącymi chorób zakaźnych. Działania te oraz działania w sprawie umyślnego uwalniania środków chemicznych są opracowywane w związku z wnioskami ministrów zdrowia z dnia 15 listopada 2001 r. oraz powstałego w ich wyniku „Programu współpracy w sprawie gotowości i reakcji na ataki biologiczne i chemiczne” (bezpieczeństwo zdrowotne) (28). 2.2.1. Zdolność radzenia sobie z pandemią grypy i rozwiązywania szczególnych zagrożeń dla zdrowia (art. 3. ust. 2 lit. a), Załącznik – pkt 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.8.) Celem tego działania jest wzmacnianie zdolności i strategii wspierania państw członkowskich, krajów kandydujących i krajów EOG/EFTA oraz Wspólnoty jako całości w radzeniu sobie ze szczególnymi zagrożeniami dla zdrowia. Szczególny priorytet nadaje się działaniom związanym z zagrożeniem pandemią grypy i zapobieganiem/zarządzaniem, wspólnym strategiom powiadamiania o sytuacjach awaryjnych i gotowości w przypadku wystąpienia takich sytuacji oraz opracowywaniu i dzieleniu się wysokiej jakości narzędziami i informacjami na temat wpływu na zdrowie i sytuację społeczno-gospodarczą środków zaradczych przeciwko pandemii i innych związanych z tym środków, przy wsparciu działań podejmowanymi w ramach Europejskiego Programu Ramowego Badań (29). Inne działania priorytetowe to: — zagrożenie chorobami niezakaźnymi, np. związane z kwestiami chemicznymi i środowiskowymi, które wymagają szybkiej interwencji; — dalsze opracowywanie systemu wczesnego ostrzegania przed środkami chemicznymi i śledzenia w trakcie transportu przez granice substancji niebezpiecznych dla zdrowia publicznego; — aspekty zarządzania chorobami zakaźnymi związane z migracją i zagadnieniami transgranicznymi dotyczącymi zdrowia; — analiza ryzyka i zagrożeń ze strony pojawiających się chorób zakaźnych, w tym ze strony patogenów chorób odzwierzęcych jako uzupełnienie prac prowadzonych przez ECDC.


(27) Decyzja 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. ustanawiająca sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie (Dz.U. L 268 z 3.10.1998, str. 1). 2000/57/WE: Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych na mocy decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(1999) 4016) (Dz.U. L 21 z 26.1.2000, str. 32) 2000/96/WE: Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(1999) 4015) (Dz.U. L 28 z 3.2.2000, str. 50) 2002/253/WE: Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2002 r. ustanawiająca definicje przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 1043) (Dz.U. L 86 z 3.4.2002, str. 44). 28) Patrz: http://europa.eu.int/comm/health/ph_threats/Bioterrorisme/bioterrorism01_en.pdf ( 29) Patrz również FP6 Naukowe wsparcie polityk, piąte zaproszenie do składania wniosków, SSP-5B GRYPA ( Patrz: http://fp6.cordis.lu/index.cfmfuseaction=UserSite.FP6ActivityCallsPage&ID_ACTIVITY=500

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 52 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 492)

 • Dz. U. L42 - 46 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 491)

 • Dz. U. L42 - 26 z 200614.2.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB w paszach i środkach spożywczych (notyfikowane jako dokument nr C(2006) 235) (1)

 • Dz. U. L42 - 24 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L42 - 22 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 937/2001, (WE) nr 1852/2003 i (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L42 - 20 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L42 - 1 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.