Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. przyjmująca plan prac na 2006 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

Data ogłoszenia:2006-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 14

Strona 14 z 17

(30) Patrz: http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-en.pdf (31) Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE (Dz.U. L 33 z 8.2.2003, str. 30). 32) Dyrektywa Komisji 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 25).


L 42/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2006

— poprzednie działania mające na celu wsparcie optymalnego wykorzystywania krwi nie przyniosły znaczących sukcesów. W celu zagwarantowania lepszego terapeutycznego wykorzystania substancji pochodzenia ludzkiego, należy udzielić wsparcia rozwojowi narzędzi promujących najlepsze praktyki oparte na dowodach naukowych; — pomimo przyjęcia dyrektywy dotyczącej tkanek i komórek (33), brak jest wspólnych wyszczególnień w UE dotyczących ich oznaczenia i terapeutycznego stosowania. W celu ułatwienia wymiany substancji pochodzenia ludzkiego i monitorowania zdrowia żyjących dawców, niezbędne są działania w celu poprawy środków i procedur, takie jak wspólne terminologie i opracowywanie rejestrów. (14); — istnieje potrzeba zachęcenia do oddawania tkanek i komórek oraz optymalnego wykorzystania produktów krwiopochodnych. Działania powinny być ukierunkowane na dzielenie się najlepszymi praktykami i informacjami w sprawie rekrutacji dawców i szkolenia w zakresie wykorzystania składników krwi. 2.3. Uwarunkowania zdrowotne Celem projektów i działań w tej dziedzinie jest udzielenie wsparcia i podstaw politykom i działaniom UE dotyczącym uwarunkowań zdrowotnych, wspieranie rozwoju działań w celu zapewnienia i wymiany dobrych praktyk, promowanie przekrojowych i zintegrowanych podejść w ramach szeregu uwarunkowań zdrowotnych oraz wspieranie i stymulowanie wysiłków poszczególnych krajów. W 2006 r. następujące projekty będą traktowane priorytetowo: — powiązanie działań z priorytetami polityk: Wnioski dotyczące projektów powinny być związane z politykami i strategiami UE w zakresie zdrowia publicznego, w szczególności dotyczącymi alkoholu, żywienia i aktywności fizycznej oraz uwzględniać je. Szczególna uwaga zostanie poświęcona projektom odnoszącym się do nierówności w zakresie ochrony zdrowia i do szerszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych; — ukierunkowanie działań interwencyjnych w zakresie zdrowia publicznego na dzieci i młodzież jako konkretną grupę docelową przy uwzględnieniu szerokiego zakresu uwarunkowań zdrowotnych. Działania te koncentrowałyby się na tym okresie, w którym ludzie „kształtują” swój styl życia i dotyczyłyby zarówno czynników i okresów ryzyka, jak i czynników ochronnych mających wpływ na styl życia i zachowania. W 2006 r. ustalono następujące priorytety: 2.3.1. Wspieranie kluczowych strategii Wspólnoty w sprawie substancji uzależniających 1) W celu wspierania dalszego rozwoju prac nad tytoniem, wnioski dotyczące projektów powinny koncentrować się na: — planowaniu, ocenie i rozpowszechnianiu najnowszych zmian i praktyk dotyczących kontroli tytoniu w państwach członkowskich, ukierunkowane w szczególności na młodzież i kobiety, oraz strategie komunikacyjne na temat zapobiegania i rzucania palenia przy uwzględnieniu aspektów społeczno-gospodarczych; — opracowywaniu i ustanawianiu sieci działań mających na celu zapobieganie i zaprzestanie palenia, które skupiałyby się na innowacyjnych podejściach i na zmniejszaniu narażenia na dym papierosowy; — innych działaniach mających na celu wdrożenie wymogów określonych w Ramowej Konwencji Antytytoniowej (34), takich jak prace badawcze nad składnikami tytoniu, nadzór lub działania odnoszące się do nielegalnego handlu produktami tytoniowymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 52 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 492)

 • Dz. U. L42 - 46 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 491)

 • Dz. U. L42 - 26 z 200614.2.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB w paszach i środkach spożywczych (notyfikowane jako dokument nr C(2006) 235) (1)

 • Dz. U. L42 - 24 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L42 - 22 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 937/2001, (WE) nr 1852/2003 i (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L42 - 20 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L42 - 1 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.