Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. przyjmująca plan prac na 2006 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

Data ogłoszenia:2006-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 17

Strona 17 z 17

2.3.4. Zapobieganie chorobom i obrażeniom ciała 1) W oparciu o istniejące dokonania zostanie udzielone wsparcie na rzecz opracowywania wytycznych i zaleceń dotyczących najlepszych praktyk w zakresie zwalczania chorób o najistotniejszym znaczeniu z punktu widzenia zdrowia publicznego, takich jak choroby układu krążenia, rak, cukrzyca i choroby układu oddechowego; 2) Wsparcie zostanie przyznane na rzecz wymiany najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa dzieci między państwami członkowskimi, państwami EOG i państwami kandydującymi oraz promowanie bezpieczeństwa dzieci poprzez Konferencję Europejską. Szczególną uwagę zwróci się na rozwiązywanie problemu przemocy fizycznej i powiadamiania o ryzyku poprzez podejmowanie bezpośrednich działań zapobiegawczych. 2.3.5. Budowanie zdolności 1) Priorytetowo traktowane będzie promowanie współpracy między instytucjami edukacyjnymi w zakresie opracowywania treści programowych, wspólnych europejskich kursów szkoleniowych i modułów w kluczowych obszarach zdrowia publicznego. Ponadto, nada się priorytet opracowywaniu indywidualnie dobranych programów szkoleniowych dla personelu opieki zdrowotnej i innych osób zawodowo zaangażowanych w opiekę nad ludźmi żyjących z wirusem HIV/AIDS i grupami populacji szczególnie narażonych na HIV/AIDS (w tym osobami zażywającymi narkotyki dożylnie i migrantami); 2) Priorytetowo traktowane będzie krótkoterminowe wsparcie dla rozwoju zdolności wybranych sieci europejskich w dziedzinie zdrowia publicznego mających istotne znaczenie dla zdrowia publicznego i znaczącą wartość dodaną na poziomie europejskim w celu przezwyciężenia konkretnych słabości geograficznych lub rozwojowych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie budowaniu zdolności organizacji pozarządowych aktywnych na polu HIV/AIDS do uczestnictwa w zachęcaniu ludzi do stosowania się do terapii antyretrowirusowej.


(40) Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Europejski Plan Działania na rzecz Środowiska i Zdrowia na okres 2004–2010 COM(2004) 416 wersja ostateczna z 9 czerwca 2004 r.

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/45

Załącznik do Planu Prac na 2006 r. kwalifikowalność kosztów podróży i utrzymania Poniższe wytyczne należy stosować w celu zwrotu kosztów podróży i utrzymania w odniesieniu do: — personelu zatrudnionego przez beneficjenta dotacji (głównego beneficjenta i współbeneficjentów) i ekspertów zaproszonych przez beneficjenta do uczestnictwa w grupach roboczych; — tego rodzaju kosztów, gdy zwrot taki jest jednoznacznie przewidziany w zamówieniach na usługi. (1) Zryczałtowane diety obejmują wszystkie koszty utrzymania w czasie misji, włącznie z hotelami, restauracjami i transportem lokalnym (taksówki i/lub transport publiczny). Stosują się one do każdego dnia misji przeprowadzanej w odległości minimum 100 km od normalnego miejsca pracy. Wysokość diety jest różna w zależności od kraju, w którym przeprowadzana jest misja. Dzienne stawki odpowiadać będą sumie dziennej diety i maksymalnego pułapu ceny hotelu przewidzianych w decyzji Komisji C(2004) 1313 (1), z późniejszymi zmianami. (2) Misje przeprowadzane w krajach innych niż kraje UE–25, kraje przystępujące i ubiegające się o członkostwo oraz kraje EFTA-EOG są przedstawiane służbom Komisji w celach uzyskania ich wstępnej zgody. Zgoda ta jest związana z celami misji, jej kosztami i motywacją. (3) Koszty podróży kwalifikują się do zwrotu pod następującymi warunkami: — podróż najbardziej bezpośrednią i ekonomiczną drogą; — odległość wynosząca przynajmniej 100 km między miejscem spotkania a normalnym miejscem pracy; — podróż koleją: pierwsza klasa; — podróż samolotem: klasa ekonomiczna, chyba że możliwe jest skorzystanie z tańszej taryfy (np. Apex); podróż samolotem jest dozwolona jedynie w przypadku podróży powrotnych na odległość ponad 800 km; — podróż samochodem: koszty są zwracane na podstawie równoważnej taryfy kolejowej w pierwszej klasie.

(1) Decyzja Komisji C(2004) 1313 z 7 kwietnia 2004 r.: Ogólne przepisy wykonawcze przyjmujące Przewodnik w sprawie misji dla urzędników i innych pracowników Komisji Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 52 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 492)

 • Dz. U. L42 - 46 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 491)

 • Dz. U. L42 - 26 z 200614.2.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB w paszach i środkach spożywczych (notyfikowane jako dokument nr C(2006) 235) (1)

 • Dz. U. L42 - 24 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L42 - 22 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 937/2001, (WE) nr 1852/2003 i (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L42 - 20 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L42 - 1 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.