Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. przyjmująca plan prac na 2006 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

Data ogłoszenia:2006-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 3

Strona 3 z 17

Współpraca z WHO Współpraca z WHO będzie realizowana zgodnie z:

— „Umową między Organizacją Narodów Zjednoczonych a Wspólnotą Europejską w sprawie przepisów stosujących się do finansowania lub współfinansowania przez Wspólnotę programów i projektów zarządzanych przez Organizacją Narodów Zjednoczonych”, która weszła w życie w dniu 9 sierpnia 1999 r., oraz Umową Klauzuli Weryfikacyjnej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Organizacją Narodów Zjednoczonych, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1995 r., ze zmianami;


— wymianą listów pomiędzy WHO a Komisją Europejską dotyczącą konsolidacji i intensyfikacji współpracy (włączając w to memorandum dotyczące struktury oraz ustaleń na temat współpracy pomiędzy WHO a Komisją Europejską stanowiące część wymiany listów) (5).

Pomoc finansowa Komisji Europejskiej dla działań podejmowanych przez WHO jest, chyba że w wyjątkowych przypadkach ustalono inaczej, dostarczana w zgodzie z Finansową i Administracyjną Umową Ramową pomiędzy Wspólnotą Europejską a Organizacją Narodów Zjednoczonych, która weszła w życie dnia 29 kwietnia 2003 r. (przyjęta przez WHO dnia 11 grudnia 2003 r.).

Współpraca z WHO w 2006 r. oparta będzie na istniejących inicjatywach pomiędzy dwoma wspomnianymi organizacjami i może być rozszerzona na dodatkowe obszary ustanowione w niniejszym programie prac w przypadkach, gdy współpraca w tych obszarach może być najskuteczniej realizowana poprzez WHO. Dziedziny współpracy ustanawia się w szczegółowej decyzji Komisji.

Współpraca z OECD Umowy w sprawie przyznania bezpośrednich dotacji zawarte pomiędzy Komisją Europejską a OECD przewidują zajmowanie się obszarami z zakresu Programu Zdrowia Publicznego zgodnymi z Planem Pracy dot. Zdrowia Publicznego OECD na okres 2005–2006, w szczególności związanymi z:

— udoskonaleniem i wspieraniem rozwoju systemu rachunków zdrowia we wspomnianych obszarach i gromadzeniem danych nie objętych wspólnotowym programem statystycznym (6), w szczególności dotyczących wydatków na ochronę zdrowia wyszczególnionych według rodzajów chorób, płci i wieku (te ostatnie powinny uwzględniać istniejące badania pilotażowe);

— kwestiami odnoszącymi się do międzynarodowej mobilności personelu medycznego, które nie są objęte istniejącymi działaniami UE.

(4) http://www.diabeteskonferenz.at/ (5) http://europa.eu.int/comm/health/ph_international/int_organisations/who_en.htm (6) Decyzja 2367/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2003–2007 (Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 1).

L 42/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2006

Współpracę z mediami W 2006 r. Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) osiągnie pełną funkcjonalność. Współpraca operacyjna będzie kontynuowana i wzmocniona. Jeśli chodzi o choroby zakaźne, ECDC będzie odpowiedzialne za ocenę zagrożeń, doradztwo naukowe i techniczne, nadzór nad chorobami zakaźnymi, współpracę między laboratoriami i budowanie zdolności. Biorąc pod uwagę zdolności badawcze ECDC, będzie ono bezpośrednio wspierać Komisję i państwa członkowskie. Umożliwi to Komisji i państwom członkowskim większą koncentrację na zarządzaniu ryzykiem. Zakres kompetencji ECDC odzwierciedla również jego program prac. Jeśli chodzi o priorytetowy obszar szybkiej i skoordynowanej reakcji na zagrożenia zdrowotne (sekcja 2.2.), projekty koncentrować się będą na kwestiach uzupełniających działania ECDC: zarządzanie konkretnymi zagrożeniami, planowanie ogólnej gotowości, bezpieczeństwo zdrowia oraz bezpieczeństwo substancji pochodzenia ludzkiego.

1.4.

Podział środków

1.4.1. Zarys budżetu Działania w ramach tego programu muszą przyczyniać się do osiągania wysokiego poziomu ochrony zdrowia i poprawy zdrowia publicznego. Finansowanie może odbywać się poprzez przyznawanie dotacji na projekty. Komisja może również zawierać umowy na wykonanie działań Wspólnoty w dziedzinach objętych niniejszym programem prac w drodze procedur zamówień publicznych (przetargów). Niniejszy plan prac przedstawia ogólny przegląd działań, które mają być podjęte w 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 52 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 492)

 • Dz. U. L42 - 46 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 491)

 • Dz. U. L42 - 26 z 200614.2.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB w paszach i środkach spożywczych (notyfikowane jako dokument nr C(2006) 235) (1)

 • Dz. U. L42 - 24 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L42 - 22 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 937/2001, (WE) nr 1852/2003 i (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L42 - 20 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L42 - 1 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.