Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. przyjmująca plan prac na 2006 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

Data ogłoszenia:2006-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 7

Strona 7 z 17

2. OBSZARY PRIORYTETOWE NA 2006 R. Wszystkie wnioski wykażą, tam gdzie będzie to właściwe, że możliwe jest rozwijanie synergii przy pomocy finansowania odpowiednich badań, w szczególności w zakresie naukowego wsparcia polityk. Synergię ma zapewnić szósty program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań (13) oraz działania prowadzone w ramach tego programu (14). Działania mające istotny związek ze zdrowiem publicznym są przedstawione w szczegółowym programie w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji „Integrowanie i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (2002–2006)” (15) w ramach „badań ukierunkowanych na politykę”, filar 1 „Zrównoważone zarządzanie europejskimi zasobami naturalnymi” oraz filar 2 „Zapewnienie ludności Europy opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i odpowiednich możliwości”. Ponadto, prawdopodobne jest osiągnięcie synergii z istniejącymi projektami/wnioskami w ramach negocjacji dotyczących Priorytetu 1, Nauki przyrodnicze, genomika i biotechnologie dla zdrowia (16) Priorytetu 5, Bezpieczeństwo Żywności oraz Priorytetu 6, Zrównoważony rozwój, globalne zmiany i ekosystemy. 2.1. Informacje o zdrowiu Program Zdrowia Publicznego ma za zadanie dostarczyć porównywalne informacje na temat zdrowia i zachowań zdrowotnych. Projekty opracowywane w ramach powyższego filaru mają przyczyniać się do określania wskaźników, gromadzenia, analizy i rozpowszechniania danych, wymiany najlepszych praktyk (ocena wpływu na zdrowie, oceny technologii zdrowotnych). Regularne sprawozdania natury ogólnej lub szczegółowej korzystać będą z pozyskiwanych danych i informacji, jak również z szerszego rozpowszechniania informacji i łączenia zasobów informacyjnych poprzez portal zdrowia publicznego. Element statystyczny informacji na temat zdrowia będzie opracowywany we współpracy z państwami członkowskimi, w miarę potrzeby przy wykorzystaniu wspólnotowego programu statystycznego (6). 2.1.1. Opracowanie i koordynacja systemu informacji i wiedzy na temat zdrowia (art. 3 ust. 2 lit. d), Załącznik – pkt 1.1., 1.3.) Następujące elementy powinny zostać wdrożone w ścisłej współpracy z Eurostat: — techniczne opracowanie istniejących narzędzi prezentacji wskaźników zdrowotnych Wspólnoty Europejskiej („krótka lista ECHI”);


(13) Decyzja 1513/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. (Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1). (14) Patrz również FP6 Naukowe wsparcie polityk, piąte zaproszenie do składania wniosków, SSP-5A Dziedziny 2.1. i 2.2. Patrz: http://fp6.cordis.lu/index.cfmfuseaction=UserSite.FP6ActivityCallsPage&ID_ACTIVITY=500 (15) Decyzja Rady z dnia 30 września 2002 r. przyjmująca szczegółowy program w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji „Integrowanie i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej” (2002–2006) (Dz.U. L 294 z 29.10.2002, str. 1). (16) Patrz następujący link do priorytetu FP6 zamieszczony na stronie internetowej CORDIS: http://www.cordis.lu/lifescihealth/ssp.htm

L 42/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.2.2006

— ustalanie priorytetów dotyczących technicznego i naukowego opracowywania wskaźników zdrowotnych UE w dziedzinach, w których nie zostały one jeszcze opracowane; — wdrożenie systemu ECHI na szczeblu grupy regionów lub jednego regionu w publicznych bazach danych przy wykorzystaniu aplikacji internetowych. 2.1.2. Funkcjonowanie systemu informacji i wiedzy na temat zdrowia (art. 3 ust. 2 lit. d), Załącznik – pkt 1.1., 1,4.) Działanie to ma na celu wsparcie sieci i grup roboczych opracowujących informację zdrowotną w szczegółowych dziedzinach priorytetowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na opracowywanie sprawozdań na temat: — problemów zdrowotnych uwarunkowanych płcią (w tym bezpłodność); — innych obszarów zainteresowania, np. młodzież, osoby w podeszłym wieku, migranci, mniejszości etniczne, problemy specyficzne dla grup społecznych o niskim standardzie życia; — zdrowia seksualnego i reprodukcyjne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 29 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 52 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 492)

 • Dz. U. L42 - 46 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 491)

 • Dz. U. L42 - 26 z 200614.2.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB w paszach i środkach spożywczych (notyfikowane jako dokument nr C(2006) 235) (1)

 • Dz. U. L42 - 24 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L42 - 22 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 937/2001, (WE) nr 1852/2003 i (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L42 - 20 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L42 - 1 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.