Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 46 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 491)

Data ogłoszenia:2006-02-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 46 - Strona 6

Strona 6 z 6

f) mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych zawierających mięso, o którym mowa w pkt. e) produkowanych w zakładach na terenie strefy ochrony zgodnie z sekcjami V i VI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

2. Zgodnie z wzorem 1 w załączniku IV do dyrektywy Rady 90/539/EWG świadectwa zdrowia zwierząt towarzyszące przesyłkom jaj wylęgowych, o których mowa w ust. 1 lit. b), do innych państw członkowskich zawierają następującą adnotację: „Warunki zdrowotne zwierząt tej przesyłki są zgodne z decyzją Komisji 2006/90/WE”.


2. Włochy zapewniają, aby mięsu, o którym mowa w ust. 1 lit. e) i f) towarzyszył dokument handlowy stwierdzający, że: „Warunki zdrowotne zwierząt tej przesyłki są zgodne z decyzją Komisji 2006/90/WE”.

14.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/51

Artykuł 9 Warunki dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 1. Zgodnie z art. 3 ust 1 lit. e) Włochy zezwalają na przesyłkę: a) produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego spełniających warunki określone w rozdziale II sekcja A, rozdziale III sekcja B, rozdziale IV sekcja A, rozdziale VI sekcje A i B, rozdziale VII sekcja A, rozdziale VIII sekcja A, rozdziale IX sekcja A i rozdziale X sekcja A załącznika VII oraz w rozdziale II sekcja B i rozdziale III część II sekcja A załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002; b) nieprzetworzonych piór lub części piór zgodnie z rozdziałem VIII sekcja A pkt 1 ppkt a) załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002, wyprodukowanych z drobiu pochodzącego spoza strefy ochrony; c) przetworzonych piór lub części piór poddanych obróbce strumieniem pary lub z zastosowaniem innej metody zapewniającej wyeliminowanie czynników chorobotwórczych; d) produktów otrzymanych z drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli, które zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym nie podlegają żadnym warunkom zdrowotnym dotyczącym zwierząt, ani nie są objęte żadnym zakazem lub ograniczeniem mającym związek ze zdrowiem zwierząt, w tym produktów wymienionych w rozdziale VII sekcja A pkt 1 ppkt a) załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002. 2. Włochy zapewniają, aby produktom określonym w ust. 1 lit. b) i c) towarzyszył dokument handlowy zgodnie z rozdziałem X załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 stwierdzający w pkt 6.1., że produkty te zostały poddane obróbce strumieniem pary lub z zastosowaniem innej metody zapewniającej, że nie pozostały żadne czynniki chorobotwórcze. Jednakże, dokument ten nie jest wymagany w przypadku przetworzonych piór ozdobnych, przetworzonych piór przewożonych przez podróżujących do użytku prywatnego lub przesyłek

przetworzonych piór wysyłanych do osób prywatnych w celach nieprzemysłowych. Artykuł 10 Warunki przemieszczania 1. W przypadku, gdy zezwala się na przemieszczanie zwierząt lub otrzymywanych z nich produktów objętych niniejszą decyzją na mocy art. 6–9, podejmowane są wszystkie odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego zapobiegające rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy. 2. W przypadku, gdy zezwala się na wysyłanie, przemieszczanie lub przewożenie produktów, o którym mowa w ust. 1 na mocy art. 7, 8 i 9, produkty te muszą być otrzymane, przeładowane, poddane obróbce, składowane i przewożone oddzielnie od innych produktów spełniających wszystkie wymogi dotyczące zdrowia zwierząt mające zastosowanie do handlu, wprowadzania do obrotu lub wywozu do państw trzecich. Artykuł 11 Zgodność Włochy natychmiast podejmują niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podaje je do wiadomości publicznej. Włochy niezwłocznie informują o tym Komisję. Artykuł 12 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 lutego 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 42 POZ 46 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L42 - 52 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 492)

 • Dz. U. L42 - 29 z 200614.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 lutego 2006 r. przyjmująca plan prac na 2006 r. w celu wdrożenia programu działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia publicznego (2003–2008), włącznie z rocznym programem prac dotyczącym dotacji (1)

 • Dz. U. L42 - 26 z 200614.2.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie ograniczenia obecności dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB w paszach i środkach spożywczych (notyfikowane jako dokument nr C(2006) 235) (1)

 • Dz. U. L42 - 24 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 560/2005 nakładające określone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L42 - 22 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2430/1999, (WE) nr 937/2001, (WE) nr 1852/2003 i (WE) nr 1463/2004 w odniesieniu do warunków dopuszczenia niektórych dodatków paszowych należących do grupy kokcydiostatyków i innych środków farmaceutycznych (1)

 • Dz. U. L42 - 20 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2006 z dnia 13 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L42 - 1 z 200614.2.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.