Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 45 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu UE-Szwajcaria z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2006-02-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 45 POZ 1

Strona 1 z 59
15.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA NR 3/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU UE-SZWAJCARIA z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (2006/81/UE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską, zwaną dalej „Umową”, podpisaną w Brukseli dnia 22 lipca 1972 r., w szczególności art. 38 jego protokołu nr 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Protokół nr 3 do Umowy przewiduje kumulację pochodzenia pomiędzy Wspólnotą a Szwajcarią (łącznie z Liechtensteinem), Bułgarią, Islandią, Norwegią, Rumunią i Turcją. Rozszerzenie systemu kumulacji jest pożądane, bowiem umożliwia stosowanie materiałów pochodzących ze Wspólnoty, Bułgarii, Rumunii, Islandii, Norwegii, Szwajcarii (oraz Liechtensteinu), Wysp Owczych, Turcji lub z jakiegokolwiek innego kraju będącego stroną Partnerstwa eurośródziemnomorskiego, na podstawie deklaracji barcelońskiej przyjętej na Konferencji eurośródziemnomorskiej, która odbyła się w dniach 27–28 listopada 1995 r. (1), w celu wspierania handlu i propagowania integracji regionalnej. Do celów wdrożenia rozszerzonego systemu kumulacji wyłącznie pomiędzy krajami, które spełniły niezbędne warunki, oraz aby uniknąć przypadków obchodzenia ceł, konieczne jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących potwierdzania pochodzenia. Towary będące przedmiotem tranzytu lub składowane w dniu, w którym zaczyna obowiązywać niniejsza decyzja, powinny zostać objęte przepisami przejściowymi umożliwiającymi im korzystanie z rozszerzonego systemu kumulacji. Uzasadnienie wykluczenia produktów rolnych pochodzących z Turcji z systemu kumulacji diagonalnej jest już nieważne. Wspólna deklaracja w sprawie przeglądu zmian do zasad pochodzenia będących wynikiem zmian do Systemu Zharmonizowanego może być stosowana do dnia 31 grudnia 2004 r. i w związku z tym nie musi zostać zachowana w protokole nr 3 po tej dacie. W celu skorygowania nieprawidłowości w poszczególnych wersjach językowych tekstu i rozbieżności pomiędzy nimi wymagane są pewne zmiany natury technicznej.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1) Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Syria, Tunezja, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy.

L 45/2

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.2.2006

Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Umowy oraz w celu ułatwienia pracy użytkownikom i organom administracji celnej należy zatem włączyć do nowego tekstu protokołu nr 3 wszystkie omawiane postanowienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej zastępuje się tekstem załączonym do niniejszej decyzji wraz z odpowiednimi wspólnymi deklaracjami. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Stosuje się ją od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 grudnia 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu

Richard WRIGHT

Przewodniczący

15.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 45/3

„PROTOKÓŁ NR 3 DOTYCZĄCY DEFINICJI POJĘCIA »PRODUKTY POCHODZĄCE« ORAZ METOD WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ SPIS TREŚCI TYTUŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Definicje TYTUŁ II DEFINICJA POJĘCIA »PRODUKTY POCHODZĄCE« Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11 Wymogi ogólne Kumulacja we Wspólnocie Kumulacja w Szwajcarii Produkty całkowicie uzyskane Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie Jednostka kwalifikacyjna Akcesoria, części zapasowe i narzędzia Zestawy Elementy neutralne TYTUŁ III WYMOGI TERYTORIALNE Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14 Zasada terytorialności Transport bezpośredni Wystawy TYTUŁ IV ZWROT LUB ZWOLNIENIE Artykuł 15 Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych TYTUŁ V DOWÓD POCHODZENIA Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22 Artykuł 23 Artykuł 24 Artykuł 25 Wymogi ogólne Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 45 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.