Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 16

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/20/WE z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 70/221/EWG w sprawie zbiorników paliwa oraz tylnych zabezpieczeń pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

Data ogłoszenia:2006-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 16

Strona 1 z 2
L 48/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2006

DYREKTYWA KOMISJI 2006/20/WE z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 70/221/EWG w sprawie zbiorników paliwa oraz tylnych zabezpieczeń pojazdów silnikowych i ich przyczep

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Dyrektywa 70/221/EWG powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1), w szczególności jej art. 13 ust. 2 tiret drugie,

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego, powołanego na mocy art. 13 ust. 1 dyrektywy 70/156/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając dyrektywę Rady 70/221/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zbiorników ciekłego paliwa oraz tylnych zabezpieczeń pojazdów silnikowych i ich przyczep (2), w szczególności jej art. 3,

Artykuł 1 W załączniku II do dyrektywy 70/221/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2 a także mając na uwadze, co następuje: 1. Z dniem 11 września 2007 r., jeśli wymogi określone dyrektywą 70/221/EWG, zmienioną niniejszą dyrektywą, nie zostaną spełnione, państwo członkowskie, w odniesieniu do tylnych zabezpieczeń:

(1)

Dyrektywa 70/221/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw w zakresie wspólnotowej procedury homologacji typu określonej dyrektywą 70/156/EWG. Zatem postanowienia dyrektywy 70/156/EWG odnoszące się do układów, części i oddzielnych zespołów technicznych w pojazdach stosuje się do dyrektywy 70/221/EWG.

a) odmawia udzielenia homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu dla typu pojazdu;

(2)

W celu zwiększenia poziomu ochrony tylne zabezpieczenia powinny być wytrzymałe na zwiększone siły nacisku i powinno uwzględnić się pojazdy wyposażone w układy powietrznego zawieszenia.

b) odmawia udzielenia homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu dla tylnego zabezpieczenia jako oddzielnego zespołu technicznego.

(3)

W związku z postępem technicznym oraz coraz powszechniejszym wykorzystaniem pojazdów z zainstalowanymi podnośnikami platformami wskazane jest uwzględnienie podnośników platform w kontekście instalacji tylnych zabezpieczeń.

2. Z dniem 11 marca 2010 r., jeśli wymogi określone dyrektywą 70/221/EWG, zmienioną niniejszą dyrektywą, nie zostaną spełnione, państwo członkowskie, w odniesieniu do tylnych zabezpieczeń:

a) odmawia rejestracji lub zakazuje sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów;

(1) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 310 z 25.11.2005, str. 10). (2) Dz.U. L 76 z 6.4.1970, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem przystąpienia z 2003 r.

b) zakazuje sprzedaży lub wprowadzenia do obrotu tylnego zabezpieczenia jako oddzielnego zespołu technicznego.

18.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/17

Artykuł 3 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej przed 11 marca 2007 r. ustawy, rozporządzenia i przepisy administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst powyższych przepisów i tabelę korelacji pomiędzy przepisami a niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie stosują powyższe przepisy od dnia 11 marca 2007 r. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Państwa członkowskie ustalają sposób dokonania takiego odesłania. 2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 35 z 200618.2.2006

  Sprostowanie do Zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 lipca 2005 r. (  Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

 • Dz. U. L48 - 28 z 200618.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie oraz uchylająca decyzje 2006/86/WE, 2006/90/WE, 2006/91/WE, 2006/94/WE, 2006/104/WE i 2006/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 554) (1)

 • Dz. U. L48 - 26 z 200618.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L48 - 24 z 200618.2.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L48 - 22 z 200618.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Protokół ustalający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L48 - 21 z 200618.2.2006

  Decyzja nr 7/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. dotycząca wykorzystania drugiej transzy w kwocie 250 milionów EUR z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR w ramach dziewiątego EFR, przeznaczonej na drugą wpłatę do funduszu wodnego AKP–UE

 • Dz. U. L48 - 19 z 200618.2.2006

  Decyzja nr 6/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wykorzystania 482 milionów EUR pozostałych z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR z tytułu dziewiątego EFR dla współpracy z krajami AKP

 • Dz. U. L48 - 14 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych lutego 2006 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L48 - 13 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 34. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L48 - 12 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 35. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L48 - 11 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 3. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 10 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 98. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L48 - 8 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 3. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonej w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 6 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 3. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 3 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L48 - 1 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.