Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 19

Tytuł:

Decyzja nr 6/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wykorzystania 482 milionów EUR pozostałych z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR z tytułu dziewiątego EFR dla współpracy z krajami AKP

Data ogłoszenia:2006-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 19

Strona 1 z 2
18.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/19

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA NR 6/2005 RADY MINISTRÓW AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wykorzystania 482 milionów EUR pozostałych z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR z tytułu dziewiątego EFR dla współpracy z krajami AKP (2006/111/WE)

RADA MINISTRÓW AKP–WE,

uwagę kryteria pilności i ubóstwa, koncentrację pomocy i zdolność absorpcji.


uwzględniając Umowę o Partnerstwie AKP–WE podpisaną w Kotonu 23 czerwca 2000 r., w szczególności jej ust. 8 załącznik I,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z deklaracją XVIII do Umowy o Partnerstwie AKP–WE z całkowitej kwoty 13,5 miliarda EUR, przypadającej w ramach dziewiątego EFR na państwa AKP, jedynie 12,5 miliarda EUR zostało oddane do dyspozycji z dniem wejścia w życie protokołu finansowego w dniu 1 kwietnia 2003 r.

(6)

Na mocy istniejących zasad wdrożenia Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (CRP) oraz Technicznego Centrum Współpracy Rolnej i Rolniczej (CTA) roczne potrzeby budżetowe ocenia się na, odpowiednio, 18 milionów EUR i 14 milionów EUR. Proponuje się więc przeznaczyć 32 miliony EUR z puli rozwoju długoterminowego, uruchomione z pozostałej warunkowej kwoty miliarda EUR na pokrycie środków funkcjonowania CRP i CTA w roku 2006, zgodnie z załącznikami I i III do Umowy o partnerstwie AKP–WE.

(2)

Rada zdecydowała, że w świetle wyników przeglądów śródokresowych strategii krajowych oraz przeglądu wyników EFR podejmie do końca roku 2005 decyzję o uruchomieniu drugiej transzy w wysokości 250 milionów EUR na fundusz wodny i o wykorzystaniu pozostałych 500 milionów EUR z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR na cele podlegające uzgodnieniu.

Mając na uwadze duże oczekiwania, jakie powstaną w związku z rozpoczęciem Inicjatywy Energetycznej UE, istotny wkład, jaki stanowi energia dla osiągnięcia MDG oraz znaczenie polityczne, jakie dla ubogiej ludności ma dostęp do przystępnych cenowo i trwałych usług energetycznych, sugeruje się sfinansowanie proponowanego Instrumentu Energetycznego AKP/EU orientacyjną kwotą 220 milionów EUR z sald warunkowych i przekazanie całości tej kwoty do puli wewnętrznej AKP przeznaczonej na ten cel.

(3)

Dziewiąty EFR, wraz saldami przeniesionymi z poprzednich EFR, zostanie w pełni wydatkowany do końca 2007 r., nie pozwalając Wspólnocie na całkowite wypełnienie jej zobowiązań międzynarodowych i na odpowiedź na nowe inicjatywy międzynarodowe.

(7)

(4)

Na podstawie zobowiązań wynikających z Umowy o Partnerstwie AKP–WE i na podstawie dotychczas niewypełnionych wspólnych zobowiązań AKP–WE na arenie międzynarodowej dokonano selekcji wniosków na całkowitą kwotę 482 milionów EUR, biorąc pod

W celu zmniejszenia podatności krajów beneficjentów AKP na wstrząsy na rynku towarowym proponuje się przeznaczyć orientacyjną kwotę nie większą niż 25 milionów EUR z pozostałego salda warunkowego 1 miliarda EUR na rzecz międzynarodowego instrumentu finansowania zarządzania ryzykiem towarowym zgodnie z art. 68 ust. 5 Umowy o Partnerstwie AKP–WE i przekazać w tym celu wspomnianą kwotę do puli wewnętrznej AKP.

L 48/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2006

(8)

Proponuje się odłożenie orientacyjnej kwoty 30 milionów EUR z pozostałego salda warunkowego 1 miliarda EUR dla wsparcia początkowego etapu programu budowania potencjału, aby pomóc AKP w dostosowaniu się do nowych zasad sanitarnych i fitosanitarnych UE i przekazać na ten cel całą kwotę do puli wewnętrznej AKP. Aby wnieść wkład w panafrykański program pomocy, proponuje się przeznaczyć orientacyjną kwotę w wysokości do 50 milionów EUR z pozostałego salda warunkowego 1 miliarda EUR i przekazać ją do puli wewnętrznej AKP.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 35 z 200618.2.2006

  Sprostowanie do Zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 lipca 2005 r. (  Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

 • Dz. U. L48 - 28 z 200618.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie oraz uchylająca decyzje 2006/86/WE, 2006/90/WE, 2006/91/WE, 2006/94/WE, 2006/104/WE i 2006/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 554) (1)

 • Dz. U. L48 - 26 z 200618.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L48 - 24 z 200618.2.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L48 - 22 z 200618.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Protokół ustalający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L48 - 21 z 200618.2.2006

  Decyzja nr 7/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. dotycząca wykorzystania drugiej transzy w kwocie 250 milionów EUR z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR w ramach dziewiątego EFR, przeznaczonej na drugą wpłatę do funduszu wodnego AKP–UE

 • Dz. U. L48 - 16 z 200618.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/20/WE z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 70/221/EWG w sprawie zbiorników paliwa oraz tylnych zabezpieczeń pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L48 - 14 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych lutego 2006 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L48 - 13 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 34. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L48 - 12 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 35. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L48 - 11 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 3. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 10 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 98. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L48 - 8 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 3. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonej w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 6 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 3. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 3 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L48 - 1 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.