Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Protokół ustalający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

Data ogłoszenia:2006-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 22

L 48/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2006

DECYZJA RADY z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Protokół ustalający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r. (2006/113/WE)


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Aby te poprawki zmieniające dopuszczalne wielkości połowów mogły być zastosowane jak najszybciej, należy podpisać Porozumienie w formie wymiany listów, z zastrzeżeniem jego ostatecznego zawarcia przez Radę.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37 w powiązaniu z art. 300 ust. 2,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

Należy zatwierdzić klucz podziału pomiędzy państwa członkowskie zmienionych w ten sposób nowych wielkości dopuszczalnych połowów,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską stosuje się w okresie od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r. (1).

Artykuł 1 Podpisanie Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r. zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

(2)

W świetle opinii naukowych dotyczących stanu zasobów w wyłącznej strefie ekonomicznej Mauretanii (EEZ), w szczególności wyników prac czwartej i piątej grupy roboczej Mauretańskiego Instytutu Badań Oceanograficznych i Rybołówstwa (IMROP) oraz wspólnej naukowej grupy roboczej, oraz w świetle wniosków wyciągniętych na podstawie wyników spotkań Wspólnego Komitetu w dniu 10 września 2004 r. oraz w dniach 15 i 16 grudnia 2004 r., obie Strony podjęły decyzję o zmianie obowiązujących wielkości dopuszczalnych połowów.

Tekst Porozumienia zostaje załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

(3)

Wyniki tych poprawek były przedmiotem wymiany listów i pociągają za sobą tymczasowe ograniczenie nakładów połowowych dla połowów głowonogów (kategoria 5), ustalenie drugiego jednomiesięcznego okresu ochronnego dotyczącego połowu gatunków głębinowych, zwiększenie liczby kliprów tuńczykowych i taklowców powierzchniowych (kategoria 8) oraz trawlerów zamrażalni do połowów pelagicznych (kategoria 9).

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do podpisania w imieniu Wspólnoty Porozumienia w formie wymiany listów, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

Artykuł 3 Porozumienie w formie wymiany listów stosowane jest przez Wspólnotę tymczasowo od dnia 1 stycznia 2005 r.

(1) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 128.

18.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/23

Artykuł 4 W następstwie poprawek określonych w wymianie listów nowe dopuszczalne wielkości połowów dla kategorii „kliprów tuńczykowych i taklowców powierzchniowych” (zestawienie nr 8 Protokołu) oraz dla kategorii „trawlerów zamrażalni do połowów pelagicznych” (zestawienie nr 9) zostają podzielone pomiędzy państwa członkowskie według następującego klucza:

Czasowe zawieszenie pięciu (5) licencji połowowych dla połowów głowonogów obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r. Przyszłe przywrócenie tych pięciu (5) licencji zostanie zadecydowane za porozumieniem stron w ramach Wspólnego Komitetu między Komisją a władzami Mauretanii w zależności od stanu zasobów. Jeśli wnioski o licencję złożone przez państwa członkowskie nie wyczerpują dopuszczalnych wielkości połowów ustalonych Protokołem, Komisja może uwzględnić wnioski o licencję złożone przez jakiekolwiek inne państwo członkowskie.

Kategoria połowów

Państwo Członkowskie

Tonaż/Liczba statków, które mogą być użyte

Klipry tuńczykowe Taklowce powierzchniowe (statki)

Hiszpania Portugalia Francja

20 + 3 = 23 3+0 =3 8+1 =9 15 + 10 = 25

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2006 r. W imieniu Rady

K.-H. GRASSER

Gatunki pelagiczne (statki)

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 35 z 200618.2.2006

  Sprostowanie do Zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 lipca 2005 r. (  Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

 • Dz. U. L48 - 28 z 200618.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie oraz uchylająca decyzje 2006/86/WE, 2006/90/WE, 2006/91/WE, 2006/94/WE, 2006/104/WE i 2006/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 554) (1)

 • Dz. U. L48 - 26 z 200618.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L48 - 24 z 200618.2.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L48 - 21 z 200618.2.2006

  Decyzja nr 7/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. dotycząca wykorzystania drugiej transzy w kwocie 250 milionów EUR z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR w ramach dziewiątego EFR, przeznaczonej na drugą wpłatę do funduszu wodnego AKP–UE

 • Dz. U. L48 - 19 z 200618.2.2006

  Decyzja nr 6/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wykorzystania 482 milionów EUR pozostałych z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR z tytułu dziewiątego EFR dla współpracy z krajami AKP

 • Dz. U. L48 - 16 z 200618.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/20/WE z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 70/221/EWG w sprawie zbiorników paliwa oraz tylnych zabezpieczeń pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L48 - 14 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych lutego 2006 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L48 - 13 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 34. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L48 - 12 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 35. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L48 - 11 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 3. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 10 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 98. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L48 - 8 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 3. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonej w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 6 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 3. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 3 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L48 - 1 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.