Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–WE

Data ogłoszenia:2006-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 26

L 48/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.2.2006

DECYZJA RADY z dnia 14 lutego 2006 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–WE (2006/114/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300 ust. 2 akapit drugi,

(4)

Zasadnicze elementy, o których mowa w art. 9 umowy o partnerstwie AKP–WE, są nadal naruszane przez rząd Zimbabwe, a sytuacja panująca w tym państwie nie gwarantuje poszanowania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. Należy zatem przedłużyć okres stosowania tych środków,


uwzględniając Umowę wewnętrzną (1) w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania umowy o partnerstwie AKP–WE, podpisanej w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (2), w szczególności jej art. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: Na podstawie decyzji 2002/148/WE (3) zakończono konsultacje z Republiką Zimbabwe prowadzone na mocy art. 96 ust. 2 lit. c) umowy o partnerstwie AKP–WE i przyjęto właściwe środki określone w Załączniku do tej decyzji. Na mocy decyzji 2005/139/WE (4) zastosowanie środków, o których mowa w art. 2 decyzji 2002/148/WE, przedłużone do dnia 20 lutego 2004 r. na mocy decyzji 2003/112/WE (5), a do dnia 20 lutego 2005 r. na mocy decyzji 2004/157/WE (6), zostało przedłużone do dnia 20 lutego 2006 r.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Okres zastosowania środków, o których mowa w art. 2 decyzji 2002/148/WE zostaje przedłużony do dnia 20 lutego 2007 r. Wspomniane środki będą stale analizowane. Pismo załączone do niniejszej decyzji skierowane jest do Prezydenta Zimbabwe. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1)

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2006 r. W imieniu Rady

K.-H. GRASSER

Przewodniczący

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L

317 z 15.12.2000, str. 376. 317 z 15.12.2000, str. 3. 50 z 21.2.2002, str. 64. 48 z 19.2.2005, str. 28. 46 z 20.2.2003, str. 25. 50 z 20.2.2004, str. 60.

18.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/27

ZAŁĄCZNIK Bruksela, PISMO DO PREZYDENTA ZIMBABWE Unia Europejska przywiązuje najwyższą wagę do postanowień artykułu 9 umowy o partnerstwie AKP–WE. Poszanowanie praw człowieka, instytucje demokratyczne i państwo prawa stanowią podstawowe elementy umowy o partnerstwie i są tym samym fundamentem naszych stosunków. W piśmie z dnia 19 lutego 2002 roku Unia Europejska poinformowała Pana o swej decyzji zakończenia konsultacji prowadzonych na mocy artykułu 96 umowy o partnerstwie AKP–WE oraz przyjęcia „właściwych środków” w rozumieniu artykułu 96 ustęp 2 litera c) tej umowy. W pismach z dnia 19 lutego 2003 roku, 19 lutego 2004 roku i z 18 lutego 2005 roku Unia Europejska poinformowała Pana o swej decyzji o nieuchylaniu właściwych środków i przedłużeniu okresu ich stosowania odpowiednio do dnia 20 lutego 2004 roku, 20 lutego 2005 roku i 20 lutego 2006 roku. Na chwilę obecną, po upływie 12 miesięcy, Unia Europejska ocenia, iż rząd Zimbabwe nie dokonał znaczących postępów w pięciu dziedzinach określonych w decyzji Rady z dnia 18 lutego 2002 roku. W związku z powyższym Unia Europejska jest zdania, iż wykluczone jest uchylenie właściwych środków i postanawia przedłużyć okres ich stosowania do dnia 20 lutego 2007 roku. Unia Europejska zamierza z bliska obserwować rozwój sytuacji w Zimbabwe i pragnie po raz kolejny podkreślić fakt, że jej zamiarem nie jest karanie ludności Zimbabwe oraz że Unia będzie nadal uczestniczyć w operacjach humanitarnych i projektach, prowadzonych bezpośrednio na rzecz ludności, szczególnie w sektorze społecznym i w dziedzinie demokratyzacji oraz poszanowania praw człowieka i państwa prawa, do których omawiane środki nie mają zastosowania. Unia Europejska pragnie przypomnieć, że zastosowanie właściwych środków, w rozumieniu artykułu 96 umowy o partnerstwie AKP–WE, nie stoi na przeszkodzie prowadzeniu dialogu politycznego, o którym mowa w postanowieniach artykułu 8 umowy. W tym kontekście Unia Europejska podkreśla, że przywiązuje wagę do współpracy WE z Zimbabwe oraz pragnie wyrazić swoją gotowość do zaangażowania, jak tylko zostaną spełnione warunki, w programowanie po dziewiątym EFR i uważa, że proces ten stwarza możliwości dialogu między obydwoma partnerami. W związku z powyższym Unia Europejska ma nadzieję, że zarówno Pan, jak i rząd Zimbabwe uczynicie wszystko, co w waszej mocy, aby przywrócić poszanowanie podstawowych zasad chronionych postanowieniami umowy o partnerstwie, w sposób pozwalający na ponowne rozpoczęcie współpracy, jeżeli warunki na to pozwolą. Z poważaniem, W imieniu Komisji A. PIEBALGS W imieniu Rady K.-H. GRASSER

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 35 z 200618.2.2006

  Sprostowanie do Zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 lipca 2005 r. (  Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

 • Dz. U. L48 - 28 z 200618.2.2006

  Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie oraz uchylająca decyzje 2006/86/WE, 2006/90/WE, 2006/91/WE, 2006/94/WE, 2006/104/WE i 2006/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 554) (1)

 • Dz. U. L48 - 24 z 200618.2.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L48 - 22 z 200618.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Protokół ustalający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L48 - 21 z 200618.2.2006

  Decyzja nr 7/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. dotycząca wykorzystania drugiej transzy w kwocie 250 milionów EUR z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR w ramach dziewiątego EFR, przeznaczonej na drugą wpłatę do funduszu wodnego AKP–UE

 • Dz. U. L48 - 19 z 200618.2.2006

  Decyzja nr 6/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wykorzystania 482 milionów EUR pozostałych z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR z tytułu dziewiątego EFR dla współpracy z krajami AKP

 • Dz. U. L48 - 16 z 200618.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/20/WE z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 70/221/EWG w sprawie zbiorników paliwa oraz tylnych zabezpieczeń pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L48 - 14 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych lutego 2006 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L48 - 13 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 34. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L48 - 12 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 35. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L48 - 11 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 3. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 10 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 98. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L48 - 8 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 3. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonej w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 6 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 3. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 3 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L48 - 1 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.