Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 28 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wśród dzikiego ptactwa we Wspólnocie oraz uchylająca decyzje 2006/86/WE, 2006/90/WE, 2006/91/WE, 2006/94/WE, 2006/104/WE i 2006/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 554) (1)

Data ogłoszenia:2006-02-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 28 - Strona 4

Strona 4 z 7

2. O ile nie przewidziano inaczej, stosuje się definicje określone w dyrektywie 2005/94/WE. Dodatkowo stosuje się następujące definicje: a) „jaja wylęgowe” oznaczają jaja w rozumieniu art. 2 ust. 2 dyrektywy 90/539/EWG; b) „dzikie ptactwo łowne” oznacza zwierzęta łowne w rozumieniu pkt 1.5 tiret drugie oraz pkt 1.7 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004; c) „inne ptaki żyjące w niewoli” oznaczają ptaki w rozumieniu art. 2 pkt 6 dyrektywy 2005/94/WE, w tym: i) zwierzęta domowe z gatunków ptaków, o których mowa w art. 3 ust. a) rozporządzenia (WE) nr 998/2003, oraz


(1) (2) (3) (4) (5) (6) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 40 42 42 44 46 46 z z z z z z 11.2.2006, 14.2.2006, 14.2.2006, 15.2.2006, 16.2.2006, 16.2.2006, str. str. str. str. str. str. 26. 46. 52. 25. 53. 59.

2. Ustanowienie stref ochrony i nadzoru, o których mowa w ust. 1 musi uwzględniać czynniki geograficzne, administracyjne, ekologiczne i epizootiologiczne odnoszące się do grypy ptaków oraz monitorowanych obiektów.

3. W przypadku gdy strefy ochrony i nadzoru obejmują terytorium innych państw członkowskich, państwo członkowskie dotknięte chorobą współpracuje z władzami tych państw członkowskich w celu ustanowienia stref.

4. Państwo członkowskie dotknięte chorobą powiadamia Komisję i inne państwa członkowskie o szczegółach dotyczących stref ochrony i nadzoru ustanowionych zgodnie z niniejszym artykułem i, we właściwych przypadkach, informuje społeczeństwo o podjętych środkach.

Artykuł 3 Środki stosowane w strefie ochrony 1. Państwo członkowskie dotknięte chorobą zapewnia, aby w strefie ochrony stosowano co najmniej następujące środki:

a) identyfikacja wszystkich gospodarstw wewnątrz tej strefy;

b) okresowe i udokumentowane kontrole we wszystkich gospodarstwach handlowych, w tym badanie kliniczne drobiu oraz, w razie konieczności, zbieranie próbek do badań laboratoryjnych;

18.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 48/31

c) stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach, w tym dezynfekcja przy wejściach do i wyjściach z gospodarstwa, chów drobiu w pomieszczeniu lub w miejscach, gdzie można zapobiec bezpośredniemu lub pośredniemu kontaktowi z innym drobiem i ptakami żyjącymi w niewoli; d) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego określonych w decyzji 2005/734/WE;

Artykuł 4 Środki stosowane w strefie nadzoru 1. Państwo członkowskie dotknięte chorobą zapewnia, aby w strefie ochrony stosowano co najmniej następujące środki:

a) identyfikacja wszystkich wewnątrz tej strefy;

gospodarstw

znajdujących

się

e) kontrola przemieszczania produktów drobiowych, zgodnie z art. 9;

f) czynne monitorowanie choroby u populacji dzikiego ptactwa, zwłaszcza ptactwa wodnego, w razie konieczności przy współpracy z myśliwymi i obserwatorami ptaków, których poinformowano o środkach ochrony przed zakażeniem wirusem, oraz przed rozprzestrzenieniem wirusa na podatne zwierzęta;

b) stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach, w tym stosowanie odpowiednich środków dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa;

c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego określonych w decyzji 2005/734/WE;

g) kampanie mające na celu informowanie społeczeństwa i zwiększanie świadomości na temat choroby wśród właścicieli, myśliwych i obserwatorów ptaków.

d) kontrola przemieszczania drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli oraz jaj wylęgowych wewnątrz strefy.

2. Państwo członkowskie dotknięte chorobą zapewnia, aby w strefie ochrony zakazano:

2. Państwo członkowskie dotknięte chorobą zapewnia, aby w strefie ochrony zakazano:

a) usuwania drobiu i innych ptaków z gospodarstw, w których są hodowane;

a) przemieszczania drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli poza strefę przez 15 dni po jej ustanowieniu;

b) spędzania drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, rynkach, pokazach lub innych skupiskach;

b) spędzania drobiu i innych ptaków na targach, rynkach, pokazach lub innych skupiskach;

c) przewożenia drobiu przez tę strefę, z wyjątkiem tranzytu drogami głównymi lub koleją, oraz przewożenia do bezpośredniego uboju w ubojni;

c) polowania na dzikie ptactwo.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 48 POZ 28 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L48 - 35 z 200618.2.2006

  Sprostowanie do Zmian do Regulaminu Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 lipca 2005 r. (  Dz.U. L 203 z 4.8.2005)

 • Dz. U. L48 - 26 z 200618.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. przedłużająca okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–WE

 • Dz. U. L48 - 24 z 200618.2.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L48 - 22 z 200618.2.2006

  Decyzja Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, i tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania protokołu zmieniającego Protokół ustalający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L48 - 21 z 200618.2.2006

  Decyzja nr 7/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. dotycząca wykorzystania drugiej transzy w kwocie 250 milionów EUR z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR w ramach dziewiątego EFR, przeznaczonej na drugą wpłatę do funduszu wodnego AKP–UE

 • Dz. U. L48 - 19 z 200618.2.2006

  Decyzja nr 6/2005 Rady Ministrów AKP–WE z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wykorzystania 482 milionów EUR pozostałych z kwoty warunkowej 1 miliarda EUR z tytułu dziewiątego EFR dla współpracy z krajami AKP

 • Dz. U. L48 - 16 z 200618.2.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/20/WE z dnia 17 lutego 2006 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 70/221/EWG w sprawie zbiorników paliwa oraz tylnych zabezpieczeń pojazdów silnikowych i ich przyczep (1)

 • Dz. U. L48 - 14 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 299/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych lutego 2006 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L48 - 13 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 298/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 34. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L48 - 12 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 297/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 35. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L48 - 11 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła skoncentrowanego w ramach 3. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 10 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 295/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 98. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L48 - 8 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 294/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 3. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonej w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 6 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 293/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 3. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L48 - 3 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 292/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L48 - 1 z 200618.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 291/2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.