Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 49 POZ 11

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/120/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

Data ogłoszenia:2006-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 49 POZ 11

Strona 1 z 2
21.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/11

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/120/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: Mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) ds. Mołdowy, określony we wspólnym działaniu Rady 2005/265/WPZiB z dnia 23 marca 2005 r. mianującego Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy (1), wygasa w dniu 28 lutego 2006 r. W dniu 20 września 2005 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC) wyraził zgodę na ustanowienie Misji Granicznej UE dla Mołdowy i Ukrainy, między innymi przez wzmocnienie zespołu SPUE ds. Mołdowy. Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2005/265/WPZiB mandat SPUE powinien zostać przedłużony o dwanaście miesięcy. SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,


b) wnoszenie wkładu w umocnienie demokracji, zasad państwa prawnego oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich obywateli Republiki Mołdowy;

(1)

c) wspieranie dobrych i bliskich stosunków między Republiką Mołdowy a UE na podstawie wspólnych wartości i interesów, jak określono w planie działań europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS);

d) pomoc w zwalczaniu handlu ludźmi oraz nielegalnego handlu bronią i innymi towarami pochodzącymi z Mołdowy i przewożonymi przez jej terytorium;

(2)

e) wnoszenie wkładu we wzmocnienie stabilności i współpracy w regionie;

(3)

f) zwiększenie skuteczności i widoczności UE w Republice Mołdowy i w regionie;

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

g) zwiększenie skuteczności kontroli granicznych i celnych oraz działań związanych z ochroną granic w Republice Mołdowy i na Ukrainie, prowadzonych w szczególności przez Misję Graniczną UE wzdłuż wspólnej granicy tych państw, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka naddniestrzańskiego.

Artykuł 1 Mandat pana Adriaana JACOBOVITS de SZEGED jako Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) ds. Mołdowy zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2007 r. Artykuł 2 1. Mandat SPUE opiera się w Mołdowie. Cele te obejmują: na celach polityki UE Artykuł 3 1. Dla osiągnięcia wymienionych celów polityki mandat SPUE obejmuje: 2. SPUE wspiera działania Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) w Republice Mołdowy i w regionie oraz ściśle współpracuje z Prezydencją, szefami misji UE i Komisją.

a) wnoszenie wkładu w pokojowe rozstrzygnięcie konfliktu naddniestrzańskiego i we wdrażanie takiego rozstrzygnięcia na podstawie wykonalnego rozwiązania, z poszanowaniem suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Mołdowy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową;

(1) Dz.U. L 81 z 30.3.2005, str. 50. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2005/776/WPZiB (Dz.U. L 292 z 8.11.2005, str. 13).

a) zwiększenie wkładu UE w rozstrzygnięcie konfliktu naddniestrzańskiego zgodnie z ustalonymi celami polityki UE i w ścisłej koordynacji z OBWE, przez reprezentowanie UE za pośrednictwem odpowiednich kanałów i na ustalonych forach oraz przez nawiązywanie i utrzymywanie bliskich kontaktów z wszystkimi odpowiednimi podmiotami;

L 49/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2006

b) pomoc w przygotowywaniu, w odpowiednich przypadkach, wkładu UE do wykonania ostatecznego rozstrzygnięcia konfliktu;

2. Wydatkami finansowanymi w ramach kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek zaliczki nie pozostają własnością Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 49 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 21 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/124/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L49 - 20 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/123/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L49 - 17 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/122/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L49 - 14 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/121/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dz. U. L49 - 8 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/119/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L49 - 7 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/118/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej oraz zmieniające wspólne działanie 2005/588/WPZiB

 • Dz. U. L49 - 6 z 200621.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L49 - 5 z 200621.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L49 - 3 z 200621.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 302/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L49 - 1 z 200621.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.