Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 49 POZ 14

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/121/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

Data ogłoszenia:2006-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 49 POZ 14

Strona 1 z 2
L 49/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2006

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/121/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a) pomoc Armenii, Azerbejdżanowi i Gruzji w przeprowadzaniu reform politycznych i gospodarczych, zwłaszcza w dziedzinie państwa prawnego, demokratyzacji, praw człowieka, dobrych rządów, rozwoju i zmniejszania ubóstwa;


a także mając na uwadze, co następuje:

b) zgodnie z istniejącymi mechanizmami, zapobieganie konfliktom w regionie, przyczynianie się do pokojowego rozwiązywania konfliktów, również przez wspieranie powrotu uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych;

(1)

Mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w regionie południowego Kaukazu określony we wspólnym działaniu Rady 2003/872/WPZiB z dnia 8 grudnia 2003 r. przedłużającym i zmieniającym Mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu (1) wygasa w dniu 28 lutego 2006 r.

c) konstruktywne działania wobec podmiotów dotyczące regionu;

zainteresowanych

(2)

Na podstawie przeglądu wyżej wymienionego wspólnego działania mandat SPUE powinien zostać zmieniony i przedłużony o dwanaście miesięcy.

d) zachęcanie do i wspieranie dalszej współpracy między państwami tego regionu, zwłaszcza między państwami południowego Kaukazu, w tym również w zakresie kwestii gospodarczych, energii i transportu;

(3)

Po odejściu SPUE Talvitie Skretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel zalecił mianowanie Petera Semneby’ego jako nowego Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu.

e) zwiększanie skuteczności i widoczności Unii Europejskiej w regionie.

2.

(4)

SPUE będzie wspierał działalność SG/WP w tym regionie.

SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może się pogorszyć i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

Artykuł 3 Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

a) rozwijanie kontaktów z rządami, parlamentami, instytucjami sądowniczymi i społeczeństwem obywatelskim tego regionu;

Artykuł 1 Pan Peter SEMNEBY zostaje mianowany Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu z dniem 1 marca 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r. b) zachęcanie Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji do współpracy w zakresie zagadnień regionalnych stanowiących wspólny przedmiot zainteresowania, takich jak wspólne zagrożenia dla bezpieczeństwa, zwalczanie terroryzmu, nielegalny handel i przestępczość zorganizowana;

Artykuł 2 1. Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu. Cele te obejmują:

(1) Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 44. Wspólne działanie ostatnio zmienione i rozszerzone wspólnym działaniem Rady 2005/582/WPZiB (Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 92).

c) wkład w zapobieganie konfliktom i pomoc w stwarzaniu warunków do osiągania postępu w rozstrzyganiu konfliktów, w tym przez zalecenia dotyczące działań związanych ze społeczeństwem obywatelskim i rewitalizacją terytoriów bez uszczerbku dla zobowiązań Komisji wynikających z traktatu WE;

21.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/15

d) wkład w rozstrzyganie konfliktów i ułatwianie realizacji rozstrzygnięć w ścisłej współpracy z Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz jego Specjalnym Przedstawicielem w Gruzji, Grupą Przyjaciół Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Gruzji, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i jej Grupą Mińską oraz mechanizmem rozwiązywania konfliktu w Osetii Południowej;

2. Wydatkami pokrywanymi w ramach kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek zaliczki nie pozostają własnością Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 49 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 21 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/124/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L49 - 20 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/123/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L49 - 17 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/122/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L49 - 11 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/120/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

 • Dz. U. L49 - 8 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/119/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L49 - 7 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/118/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej oraz zmieniające wspólne działanie 2005/588/WPZiB

 • Dz. U. L49 - 6 z 200621.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L49 - 5 z 200621.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L49 - 3 z 200621.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 302/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L49 - 1 z 200621.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.