Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 49 POZ 21

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/124/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

Data ogłoszenia:2006-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 49 POZ 21

Strona 1 z 2
21.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/21

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/124/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

3) wspiera kluczową rolę odgrywaną przez ONZ, zwłaszcza przez Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego; oraz

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, 4) wspiera działania Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) w regionie. a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 3


(1)

Mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie (SPUE), określony we wspólnym działaniu Rady 2003/871/WPZiB (1), wygasa w dniu 28 lutego 2006 r.

Dla osiągnięcia celów polityki mandat SPUE obejmuje:

(2)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2003/871/WPZiB mandat SPUE powinien zostać zrewidowany i przedłużony o dwanaście miesięcy.

a) przekazywanie poglądów UE dotyczących procesu pokojowego w oparciu o podstawowe zasady uzgodnione między Afganistanem a społecznością międzynarodową, zwłaszcza o wspólną deklarację Unii Europejskiej i Afganistanu oraz porozumienie „Afghanistan Compact”; b) nawiązywanie i utrzymywanie ścisłych kontaktów z afgańskimi instytucjami przedstawicielskimi, zwłaszcza rządem i parlamentem, oraz wspieranie ich. Należy również utrzymywać kontakty z innymi osobistościami politycznymi Afganistanu oraz innymi ważnymi podmiotami w kraju i poza jego granicami; c) utrzymywanie ścisłych kontaktów z odpowiednimi organizacjami regionalnymi i międzynarodowymi, zwłaszcza z przedstawicielami ONZ na miejscu; d) pozostawanie w ścisłym kontakcie z krajami ościennymi i innymi krajami zainteresowanymi z tego regionu, aby uwzględnić w polityce UE ich poglądy na sytuację w Afganistanie i rozwój współpracy między tymi krajami a Afganistanem;

(3)

SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 Mandat pana Francesca VENDRELLA (Francesc VENDRELL) jako SPUE w Afganistanie zostaje niniejszym przedłużony do dnia 28 lutego 2007 r.

Artykuł 2 Mandat SPUE jest oparty na celach polityki UE w Afganistanie. W szczególności SPUE:

1) wnosi wkład w wykonywanie wspólnej deklaracji Unii Europejskiej i Afganistanu oraz porozumienia „Afghanistan Compact”, a także odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i innych odpowiednich rezolucji ONZ;

e) udzielanie informacji na temat postępów osiągniętych w realizacji celów wspólnej deklaracji UE i Afganistanu oraz porozumienia „Afghanistan Compact”, w szczególności w takich dziedzinach jak: — dobre rządy i ustanawianie instytucji państwa prawnego, — reformy sektora bezpieczeństwa, łącznie z ustanowieniem instytucji sądowniczych oraz krajowej armii i policji, — poszanowanie praw człowieka w odniesieniu do wszystkich ludzi w Afganistanie, niezależnie od ich płci, pochodzenia etnicznego lub wyznania,

2) zachęca podmioty regionalne w Afganistanie i krajach ościennych do wnoszenia pozytywnego wkładu w proces pokojowy w Afganistanie, a tym samym w konsolidację państwa afgańskiego;

(1) Dz.U. L 326 z 13.12.2003, str. 41. Wspólne działanie ostatnio zmienione wspólnym działaniem 2005/585/WPZiB (Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 96).

L 49/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2006

— poszanowanie zasad demokracji, państwa prawnego, praw osób należących do mniejszości, praw kobiet i dzieci oraz zasad prawa międzynarodowego,

z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek zaliczki nie pozostają własnością Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 49 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L49 - 20 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/123/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające i zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L49 - 17 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/122/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L49 - 14 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/121/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu

 • Dz. U. L49 - 11 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/120/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdowy

 • Dz. U. L49 - 8 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/119/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L49 - 7 z 200621.2.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/118/WPZiB z dnia 20 lutego 2006 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Azji Środkowej oraz zmieniające wspólne działanie 2005/588/WPZiB

 • Dz. U. L49 - 6 z 200621.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 304/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L49 - 5 z 200621.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 303/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L49 - 3 z 200621.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 302/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L49 - 1 z 200621.2.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 301/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.