Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 50 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 266/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. ustanawiające środki towarzyszące dla krajów objętych Protokołem w sprawie cukru dotkniętych reformą systemu cukrowego UE

Data ogłoszenia:2006-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 50 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 4

L 50/2

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2 Definicje Do celów niniejszego rozporządzenia:

21.2.2006

W związku z tym, że pomoc ta powinna odzwierciedlać szczególne wysiłki w celu dostosowania wymagane w wyniku reformy od każdego z tych dostawców z AKP, powinny zostać ustanowione obiektywne kryteria w celu określenia zakresu takiej pomocy.

(9)

Pomoc taka powinna zostać zapewniona na okres jednego roku, przy czym należy umożliwić kontynuację wsparcia do 2013 r. za pomocą części instrumentu współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej poświęconej rozwojowi.


1)

„kraje objęte protokołem w sprawie cukru” oznaczają kraje AKP wymienione w Załączniku; „cukier” oznacza cukier surowy nierafinowany z trzciny cukrowej i cukier biały z trzciny cukrowej. Artykuł 3 Kwalifikowalność do pomocy i procedura

2)

(10) W związku z tym, że cel niniejszego rozporządzenia,

a mianowicie towarzyszenie procesowi dostosowywania krajów objętych Protokołem w sprawie cukru dotkniętych reformą systemu cukrowego UE, nie może być w zadowalającym stopniu osiągnięty na poziomie państw członkowskich, a ze względu na skalę i skutki proponowanego działania może być osiągnięty w lepszy sposób na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu.

1. Kraje objęte protokołem w sprawie cukru kwalifikują się do pomocy finansowej i technicznej, w tym w stosownych przypadkach do wsparcia budżetowego. 2. Pomoc finansowa i techniczna jest przyznawana na wniosek każdego kraju objętego protokołem w sprawie cukru. Wnioski dotyczące pomocy finansowej i technicznej są przedkładane nie później niż dnia 29 kwietnia 2006 r. 3. Wnioski opiera się na kompleksowej wieloletniej strategii dostosowywania, zdefiniowanej przez dany kraj zgodnie z art. 4 w konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi stronami. Wieloletnia strategia dostosowywania może obejmować realizowane już środki, jak również obecne i przyszłe skutki finansowe zrealizowanych już programów społecznych, pod wyraźnym warunkiem że dane środki i plany społeczne są wyraźnie zgodnie z celami określonymi w art. 4 ust. 1. 4. Kraje objęte protokołem w sprawie cukru, które przedstawią wniosek, który nie został oparty na kompleksowej wieloletniej strategii dostosowywania, w 2006 r. kwalifikują się wyłącznie do pomocy finansowej i technicznej mającej na celu wsparcie opracowania takiej strategii. Artykuł 4 Wieloletnia strategia dostosowywania 1. Wieloletnia strategia dostosowywania zmierza do jednego lub kilku z następujących celów:

(11) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporzą-

dzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

1. Niniejszym ustanawia się system pomocy finansowej i technicznej, w tym w stosownych przypadkach wsparcia budżetowego, w celu wspierania procesu dostosowywania krajów objętych protokołem w sprawie cukru, stających w obliczu nowych warunków na rynku cukru w związku z nadchodzącą reformą wspólnej organizacji rynku cukru.

2. Z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3, niniejszy system zostaje wdrożony w 2006 r.

a)

(1)

Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

wzmocnienia konkurencyjności sektora cukru i trzciny cukrowej, przy czym jest to zrównoważony proces, w szczególności ze względu na zdolność tego sektora do sprostania konkurencji w dłuższym okresie czasu, z uwzględnieniem sytuacji różnych zainteresowanych stron tworzących łańcuch;

21.2.2006 b)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 50 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.