Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 50 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 266/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. ustanawiające środki towarzyszące dla krajów objętych Protokołem w sprawie cukru dotkniętych reformą systemu cukrowego UE

Data ogłoszenia:2006-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 50 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 6 Wdrożenie środków

L 50/3

promowania zróżnicowania gospodarczego w obszarach zależnych od cukru, na przykład poprzez skierowanie obecnej produkcji cukru w stronę produkcji bioetanolu oraz innych zastosowań cukru poza obszarem żywności; przeciwdziałania rozległym skutkom procesu dostosowywania, które mogą być związane z zatrudnieniem i usługami społecznymi, użytkowaniem ziemi i przywracaniem środowiska naturalnego, sektorem energii, badaniami i innowacjami oraz stabilizacją makroekonomiczną, ale nie muszą ograniczać się do tych obszarów.


c)

2. Strategia ma co najmniej definiować realizowane cele, podejście i środki zidentyfikowane dla ich realizacji, odpowiedzialność różnych zainteresowanych stron i plan finansowy wdrożenia strategii. Strategia ocenia zrównoważenie planu finansowego zgodnie z bieżącymi i przyszłymi warunkami rynkowymi, w wymiarze społecznym i ochrony środowiska naturalnego. Wykazuje ona jego zgodność z ogólnymi strategiami na rzecz rozwoju danego kraju i jego ubóstwa. 3. W ramach wieloletniej strategii określa się szczegółowy plan pomocy na 2006 r. Przy sporządzaniu tego planu należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: a) dążenie do optymalizacji kosztów i zrównoważonego wpływu; jednoznaczne zdefiniowanie i monitoring celów oraz wskaźników realizacji. Artykuł 5 Środki przyjęte przez Komisję 1. Wieloletnia strategia dostosowywania przyjmowana jest po konsultacji z danym krajem objętym protokołem w sprawie cukru zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 7 ust. 2, i zgodnie z art. 4. 2. Specyfika sytuacji każdego z krajów objętych protokołem w sprawie cukru jest uwzględniana w szczególny sposób. W przypadku krajów dotkniętych kryzysem politycznym niezwiązanym z rozwojem sektora cukru Komisja ocenia zasadność dostarczania pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia indywidualnie dla każdego przypadku. 3. Pomoc krajom objętym protokołem w sprawie cukru bez wieloletniej strategii dostosowywania podlega w 2006 r. rocznemu programowi pracy przyjętemu zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 7 ust. 2. 4. Pomoc zapewniona w ramach niniejszego rozporządzenia stanowi uzupełnienie, ale również dodatek do pomocy zapewnianej w ramach innych instrumentów współpracy na rzecz rozwoju.

Środki finansowane na podstawie niniejszego rozporządzenia są wdrażane zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) (zwanym dalej rozporządzeniem finansowym). W przypadku procedur zarządzania odnosi się to w szczególności do art. 53 ust. 1 lit. a) i ust. 2 rozporządzenia finansowego oraz do art. 36 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 (2) ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego.

Artykuł 7

Procedura Komitetu

1. Komisja jest wspomagana przez właściwy geograficznie komitet ds. rozwoju (zwany dalej komitetem).

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE z uwzględnieniem postanowień jej art. 8.

b)

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi 30 dni.

Prawo Parlamentu Europejskiego do regularnego otrzymywania informacji zgodnie z art. 7 ust. 3 tej decyzji musi być w pełni przestrzegane.

3.

Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 8

Całkowita kwota

Finansowa kwota referencyjna na wdrożenie niniejszego rozporządzenia w roku 2006 wynosi 40 000 000 EUR (zwana dalej całkowitą kwotą).

(1) (2)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1261/2005 (Dz.U. L 201 z 2.8.2005, str. 3).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 50 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.