Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 50 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 266/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. ustanawiające środki towarzyszące dla krajów objętych Protokołem w sprawie cukru dotkniętych reformą systemu cukrowego UE

Data ogłoszenia:2006-02-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 50 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 4

L 50/4

PL Artykuł 9

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.2.2006

Przydział całkowitej kwoty

zgodnie z rozporządzeniami Rady (WE, Euratom) nr 2988/ 95 (1) i (Euratom, WE) nr 2185/96 (2) i rozporządzeniem (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczącym dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (3).

1. W ramach całkowitej kwoty dostępnej na okres ważności niniejszego rozporządzenia Komisja ustala maksymalną kwotę dostępną dla każdego kraju objętego protokołem w sprawie cukru na finansowanie działań, o których mowa w art. 3 ust. 3 i art. 4 ust. 3, w zależności od potrzeb każdego kraju związanych w szczególności z wpływem reformy na sektor cukru w danym kraju i znaczeniem sektora cukru dla gospodarki. Pomiar kryteriów przydziału opiera się na danych z lat gospodarskich poprzedzających rok 2004.


2. Porozumienia wyraźnie uprawniają Komisję i Trybunał Obrachunkowy do przeprowadzania kontroli dokumentacji lub kontroli na miejscu wszystkich wykonawców lub podwykonawców, którzy otrzymali fundusze wspólnotowe. Wyraźnie upoważniają one również Komisję do przeprowadzania kontroli i inspekcji na miejscu określonych w rozporządzeniu (Euratom, WE) nr 2185/96.

2. Dalsze instrukcje dotyczące przydziału całkowitej kwoty krajom objętym protokołem w sprawie cukru określa Komisja, działając zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 7 ust. 2.

3. Wszystkie umowy zawierane w celu wdrożenia pomocy zapewniają Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu prawa wynikające z ust. 2 w czasie realizacji umów i po ich wykonaniu.

3. Finansowa kwota referencyjna dla wdrożenia pomocy finansowej i technicznej, o której mowa w art. 3 ust. 4, która ma na celu przyczynienie się do opracowania wieloletniej strategii, wynosi 300 000 EUR.

Artykuł 11 Okres ważności 1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4. W ramach całkowitej kwoty orientacyjna kwota 3 % jest wykorzystywana na zasoby ludzkie i materialne niezbędne do skutecznego nadzoru i zarządzania pomocą.

Artykuł 10

2. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r. Ma ono nadal zastosowanie do aktów prawnych i zobowiązań związanych z wykonywaniem budżetu na 2006 r.

Ochrona interesów finansowych Wspólnoty 3. W przypadku gdy instrument współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej nie wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2007 r., okres ważności niniejszego rozporządzenia przedłuża się do daty wejścia w życie tego instrumentu.

1. Wszelkie porozumienia wynikające z niniejszego rozporządzenia zawierają postanowienia zapewniające ochronę interesów finansowych Wspólnoty, w szczególności w odniesieniu do oszustw, korupcji i innych nieprawidłowości,

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Strasburgu, dnia 15 lutego 2006 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego Przewodniczący J. BORRELL FONTELLES W imieniu Rady Przewodniczący H. WINKLER

(1) (2) (3)

Dz.U. L 312 z 23.12.1995, str. 1. Dz.U. L 292 z 15.11.1996, str. 2. Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1.

21.2.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK Kraje objęte protokołem w sprawie cukru, o których mowa w art. 2

L 50/5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Barbados Belize Gujana Jamajka Saint Kitts i Nevis Trynidad i Tobago Fidżi Republika Konga Wybrzeże Kości Słoniowej

10. Kenia 11. Madagaskar

12. Malawi 13. Mauritius 14. Mozambik

15. Suazi 16. 17. 18. Tanzania Zambia Zimbabwe

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 50 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.